Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 33/17-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του 2014 & Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2014 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Προϋπολογισμός έτους 2015 (Εισηγητές: Πρόεδρος και Ταμίας ΔΣ , Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα

Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Έγκριση δαπάνης για επιδόσεις δικογράφων ποσού €868,20

8.2 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €251.169,91 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών