ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 35/29-6-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Ιουλίου 2015 και απολογισμός δικασίμων μηνός Ιουνίου 2015

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για απόφαση για εκδοτική εταιρεία

2.3 Ενημέρωση ΔΣ για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄Τριμήνου 2015

Θέμα 3Ο: Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Ενημέρωση ΔΣ για το Πόρισμα Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ ΑΕ για τη χρήση 2014  (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

6.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

7.1    Εγγραφές μελών – Διαγραφές  –  3  και  3 μέλη αντίστοιχα

7.2    Αιτήσεις μελών σχετικά με την καταβολή εισφοράς ασθενείας – 2 μέλη

7.3   Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση –  11  μέλη

7.4   Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

7.5   Αιτήσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα  – 1 μέλος

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης Τομεάρχη

8.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο ΔΣ για παραίτηση από το δικόγραφο και δικαίωμα ασκηθείσας Αγωγής του ΕΔΟΕΑΠ κατά εταιρείας

8.3 Σχετικά με την καταβολή τακτικών αποδοχών και επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του Οργανισμού

8.4 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής επικουρήσεων

8.5 Σχετικά με την επιστολή από Νοσηλευτήριο για την αποπληρωμή οφειλών

8.6 Σχετικά με τις Αγωγές (τιμολογίων) Κλινικής κατά ΕΔΟΕΑΠ

8.7 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων για ορθοδοντικές εργασίες

8.8 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για οδοντιατρικές εργασίες

8.9 Σχετικά με το αίτημα υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής από τις μην. αποδοχές