Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 45/9-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Συνάντηση με Δ.Σ. Ενώσεων σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και τις τρέχουσες εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα