Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/12-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:  Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους για το Διοικητικό – Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα

6.1 Ορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεων ΔΣ του Οργανισμού για το μήνα Νοέμβριο 2015

6.2 Σχετικά με την συγκρότηση Υγειονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις αναρρωτικής άδειας άνω των 30 ημερών