ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 62/3-12-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

3.3     Ένταξη πράξεων στη σύμβαση με το Νοσηλευτήριο

3.4     Έλεγχος δαπανών συμβεβλημένων

Θέμα 4ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ε’ φάσης (Δοκιμές-Έλεγχοι), Η’ φάσης (Σχεδιασμός πλάνου διάδοσης αποτελεσμάτων), Θ’ φάσης (Ανάπτυξη διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρφμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ) (Εισηγητής:Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων ΣΤ’ φάσης (Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών), Ι’ φάσης (Ενέργειες προβολής και προώθησης) του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ)(Εισηγητής: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ζ’ φάσης (Δοκιμαστική πιλοτική λειτουργία, υποστήριξη χρηστών και παραγωγική λειτουργία) και Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Σχετικά με υπογραφή σύμβασης SLA (Εξασφάλιση παρεχομένων υπηρεσιών) για το έργο «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»(Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

8.1 Μεταβολές-2 ασφαλισμένοι

8.2 Διαγραφές-12 ασφαλισμένοι

8.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- ασφαλισμένοι-3 ασφαλισμένοι

8.4 Επαναυπολογισμός απόδοσης τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ λόγω αλλαγής ημερομισθίων ΙΚΑ-1 ασφαλισμένος

8.5 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων-1 ασφαλισμένη

8.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας-1 ασφαλισμένη

8.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα-14 ασφαλισμένοι

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

9.1     Επιστολή από Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

9.2     Σχετικά με λογιστική συμφωνία και τακτοποίηση οφειλής με Νοσηλευτήριο

9.3     Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για είσπραξη ποσού από πτώχευση εταιρείας

9.4     Σχετικά με καταβολή εγκεκριμένων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων

9.5     Σχετικά με επιστολή ΕΔΕΚΤ για τον επενδυτικό ορίζοντα του χαρτοφυλακίου του Οργανισμού

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

10.1   Ανανέωση ετήσιας συνδρομής σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών