Συνεδριάσεις έτους 2016

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 9/26-2-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Πρόταση για αλλαγή όρων σύμβασης οδοντιάτρων

2.2     Προτάσεις για απογραφές-επικαιροποιήσεις στοιχείων μελών-μετόχων

Θέμα 3ο:     Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Θέμα 4ο:    Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

4.1     Τιμές διαγνωστικών εξετάσεων

4.2     Σχετικά με αποχώρηση στελέχους του Τομέα Πληροφορικής

4.3     Σχετικά με λειτουργία Θεραπευτικού Γυμναστηρίου