Νέα και ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016

                                                                             Αθήνα, 7/6/2016 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος θα συνεχιστεί για την καλοκαιρινή περίοδο 2016 ,σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης ΕΔΟΕΑΠ  .

Ο ΕΔΟΕΑΠ,με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης,στηρίζει το θεσμό του κατασκηνωτικού επιδόματος και τους ανθρώπους του Κλάδου των ΜΜΕ που βιώνουν τις πιο αντίξοες  οικονομικές συνθήκες δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά των μελών μας,να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται σε έμμεσα μέλη – παιδιά ασφαλισμένων 6-15 ετών (γεννηθέντα από 1/6/2001 – 31/5/2010), σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ.

Για τη χορήγηση της παροχής αυτής, θα λαμβάνεται ως κριτήριο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2015, η οικογενειακή κατάσταση των μελών και  η εργασιακή τους κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

  • Για ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως € 40.000, η παροχή θα ανέρχεται στα € 200,00 για πλήρες πρόγραμμα 3 εβδομάδων ( με διανυκτέρευση για 21 ημερολογιακές ημέρες) και σε € 80,00  για ημερήσιο πρόγραμμα (για 15 εργάσιμες ημέρες).
  • Για ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα από € 40.001  και άνω, η παροχή δεν θα χορηγηθεί.
  • Για τις πολύτεκνες οικογένειες (3 παιδιά και άνω),το όριο του ετήσιου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται κατά € 5.000 για κάθε παιδί ( 3 παιδιά € 45.000 εισόδημα, 4 παιδιά € 50.000 εισόδημα, 5 παιδιά € 55.000 εισόδημα κ.ο.κ.).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας με όλες τις κατηγορίες δικαιούχων  του κατασκηνωτικού επιδόματος.

ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 ΑΜΕΣΟ ΕΩΣ € 40.000 € 200 €   80
1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ € 45.000 € 200 €   80
1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ € 50.000 € 200 €   80
1 ΑΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ € 55.000 € 200 €   80

 

Εξαίρεση αποτελούν οι αποδεδειγμένα άνεργοι συνάδελφοί μας (δηλαδή όσοι πληρώνουν εξ ιδίων το ασφάλιστρο ανεργίας καθώς και αυτοί που βρίσκονται σε επιδοτούμενη ανεργία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), στους οποίους το επίδομα θα χορηγηθεί με τις ως άνω προϋποθέσεις . Επίσης  και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Στις περιπτώσεις αυτές , η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται επιπλέον των νόμιμων παραστατικών με : α) βεβαίωση από τον Τομέα Ασφάλισης ΕΔΟΕΑΠ ότι το έτος 2015 ο ασφαλισμένος τελούσε υπό καθεστώς ανεργίας ή επίσχεσης και β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ετήσιό τους φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 2016 δεν θα υπερβεί το ποσό των € 40.000 ή τα αντίστοιχα όρια της κατηγορίας πολυτέκνων.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με το ποσό συμμετοχής του Οργανισμού, για  κατασκηνώσεις που αποδέχονται αυτόν τον τρόπο συνεργασίας . Με βάση τη διαδικασία αυτή, θα εκδίδονται εγγυητικές επιστολές οι οποίες θα καλύπτουν το δικαιούμενο ποσό,ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο απευθείας στην κατασκήνωση.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΥΠ ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ