Συνεδριάσεις έτους 2016

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 20/26-4-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Εξελίξεις σχετικά με το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γ. Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Διάφορα θέματα

Θέμα 5ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

5.1     Έγκριση καταβολής προκαταβολής σε Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής