ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 21/5-5-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1  Απολογισμός Δικασίμων μηνός Απριλίου 2016

2.2 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Μαΐου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

3.3 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

3.4 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

3.5 Αίτημα ασφαλισμένου για μεταγενέστερη έκδοση εισιτηρίων για νοσηλείες

3.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι

4.2 Εγγραφές μελών – 5 ασφαλισμένοι

4.3 Διαγραφές – 15 ασφαλισμένοι

4.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 7 ασφαλισμένοι

4.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

4.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

4.7 Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

4.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

4.9 Αιτήσεις για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

4.10 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 8 ασφαλισμένοι

4.11 Αίτηση για αδυναμία καταβολής δόσεων διακανονισμού οφειλής εισφορών ασθενείας

4.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 9 ασφαλισμένοι

Θέμα 5ο: Σχετικά με τις εξελίξεις για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Σχετικά με την Αναλογιστική Μελέτη (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Ορισμός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο:     Δημιουργία και λειτουργία Αποθήκης (Εισηγητής: Ταμίας Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γ. Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Ιουνίου 2016

9.2 Σχετικά με μείωση αμοιβής για συνεργασία με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

9.3 Σχετικά με ερώτηση βουλευτή για πληρωμή συντάξεων σε μη δικαιούχους την τελευταία 2ετία

9.4 Σχετικά με συνεργασία με εταιρεία για Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

9.5 Σχετικά με εκτυπωτές Μικροβιολογικού-Ακτινολογικού Εργαστηρίου

9.6 Σχετικά με αποστολή Άδειας από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

9.7 Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου για ακίνητο Καλλιθέας

9.8 Σχετικά με πληρωμές Ασφαλισμένων, Προμηθευτών, Συμβεβλημένων Φορέων, Συνεργατών Ιατρών, μελών Δ.Σ. για χρονικό διάστημα 23-3-2015 έως 8-4-2015

9.9 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-4-2016 έως 17-4-2016 & 18-4-2016 έως 1-5-2016

9.10 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-4-2016

9.11 Σχετικά με Cash Flow Μαΐου 2016

9.12 Σχετικά με αιτήσεις ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

9.13 Σχετικά με πρώην απασχολούμενους σε Δημοτικό Ρ/Σ

9.14 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με Κλινική

9.15 Σχετικά με αναρρωτικές άδειες εργαζόμενων σε Δήμο

9.16 Σχετικά με ερώτημα ΕΤΑΑ για κράτηση 6% στις επικουρικές συντάξεις για υγειονομική περίθαλψη

9.17 Σχετικά με έλεγχο εργασιών και γνωματεύσεων οδοντιάτρου

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1   Έγκριση προκαταβολής μηνός Ιανουαρίου 2016

 σε Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

10.2   Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων

€1.113,00 πλέον ΦΠΑ 23%, συνολικά  €1.369,00

10.3   Δαπάνες σύνταξης πληρεξούσιου για παράσταση στο

ΣτΕ € 96,00 πλέον ΦΠΑ 23%, συνολικά € 117,62