ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 23/18-5-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εκλογή εκπροσώπου εργαζομένων στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ

2.2 Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης

2.3 Ενημέρωση για πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ

2.4 Ενημέρωση σχετικά με την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στον ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €7.891,95

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €46.089,55

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €64.389,93

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €6.381,39

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €118.698,74

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Σχετικά με νέα σύμβαση με Διαγνωστικό Κέντρο και συμφωνία για αποπληρωμή οφειλών (Εισηγητής: Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 6ο:     Σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο:     Σχετικά με νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν. 4387/2016) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

8.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

8.2 Εγγραφές μελών – 2 ασφαλισμένοι

8.3 Διαγραφές – 7 ασφαλισμένοι

8.4 Απονομή επικούρησης & εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 14 ασφαλισμένοι

8.5 Συνέχεια παραπομπής συνταξιοδοτικού φακέλου -1 ασφαλισμένος

8.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένη

8.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

8.8 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ – 1 ασφαλισμένος

8.9 Αίτηση για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

8.10Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 14 ασφαλισμένοι

8.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 5 ασφαλισμένοι

8.12 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 8 ασφαλισμένοι

Θέμα 9Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Απριλίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 10ο:  Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με παροχή υπηρεσιών από Διαγνωστικό Κέντρο και καταβολή προκαταβολής

10.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-5-2016 έως 15-5-2016

10.3 Σχετικά με αμοιβή μηχανικού για ρύθμιση αυθαιρέτου σε κτίριο ΕΔΟΕΑΠ

10.4 Σχετικά με εξώδικο από οδοντίατρο

10.5 Σχετικά με συνεργασία με οδοντοτεχνίτες για οδοντοτεχνικές εργασίες ορθοδοντικής θεραπείας

10.6 Παροχή πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Θεσσαλονίκης για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

10.7 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για αμοιβή παιδοχειρουργού

10.8 Σχετικά με αίτημα εργαζομένου για χορήγηση προκαταβολής 3 μηνιαίων αποδοχών

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

11.1     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός

            Ιουλίου 2015, ύψους €154.164,60