Συνεδριάσεις έτους 2016

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 40/14-9-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συνάντηση με τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες στη Θεσσαλονίκη στις 10-9-2016

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στην τριμερή επιτροπή διαβούλευσης

2.3 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο Β’ Τριμήνου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Σχετικά με τιμολόγια Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου για συμψηφισμό με τα πιστωτικά τιμολόγια που έχουν ήδη υποβληθεί στον ΕΔΟΕΑΠ

4.3 Σχετικά με Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης,Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5:      Συνάντηση με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Θέμα 6:      Σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

7.2 Διαγραφές – 5 ασφαλισμένοι

7.3 Απονομή επικούρησης– προσωρινή επικούρηση – 5 ασφαλισμένοι

7.4 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

7.5 Αιτήσεις για συνέχιση ασφάλισης ΕΔΟΕΑΠ στον κλάδο ασθενείας με την καταβολή μηνιαίου ασφαλίστρου – 2 ασφαλισμένοι

7.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 17 ασφαλισμένοι

7.7 Αίτηση ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής λόγω χρήσης ΤΥΠ

7.8 Αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με επίδομα λεχωίδος

7.9 Αίτηση Αλεξάνδρας Ευσταθίου για επανεξέταση απόφασης

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από έως 11-9-2016

8.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Οκτωβρίου 2016

8.3 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μηνύσεων κατά οφειλετών εισφοράς 3%

8.4 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

8.5 Σχετικά με Επιτροπή Απόκρισης Υπηρεσιών Αναδόχου για τη Δικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

8.6 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για παράταση μειωμένου

ωραρίου

Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Δαπάνες δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κιλκίς για επίδοση αγωγής €35,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά  €43,40

9.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής, μηνός Δεκεμβρίου 2015, ύψους €199.546,71.