ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 51/22-11-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έκδοση μεταχρονολογημένου εισιτηρίου

4.3 Έλεγχος χορηγηθέντων επιδομάτων

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές Μελών – 3 ασφαλισμένοι

5.2 Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σε συνέχεια απόφασης διαγραφής ασφαλισμένης

5.3 Απονομή   εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  -1  ασφαλισμένος

5.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.5 Αίτηση διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας –  1 ασφαλισμένος

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 3 ασφαλισμένοι

5.7  Συμπληρωματικά στοιχεία για χορήγηση επιπλέον επιδόματος ασθενείας ασφαλισμένου

Θέμα 6:      Επιλογή υποψηφίου για κάλυψη θέσης Διευθυντή (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 14-11-2016 έως 20-11-2016

7.2 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Οκτώβριος 2016)

7.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Δεκεμβρίου 2016

7.4 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών ΔΣ

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών €1.320,62 πλέον ΦΠΑ 24% 316,95, ήτοι συνολικού ποσού €1.637,57

8.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €34.381,20 δικαστικών ενσήμων για τη συζήτηση αγωγών