ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 10/8-3-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την δια περιφοράς απόφαση για ακτινοθεραπείες ασφαλισμένου

2.2 Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. στον ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Χορήγηση φαρμάκου σε ασφαλισμένο

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές –  3  ασφαλισμένοι

5.2 Διαγραφές μελών – 6  ασφαλισμένοι

5.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένος           

5.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου σπουδών -1 ασφαλισμένος

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου 7ετιας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, προσωρινή επικούρηση – 4 ασφαλισμένοι

5.7 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 9 ασφαλισμένοι

5.8 Αιτήσεις  για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –   2  ασφαλισμένοι

5.9 Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ)- 1 ασφαλισμένος

5.10 Αιτήσεις εν ενεργεία μελών για προκαταβολή από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση – 1 ασφαλισμένος 

5.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   7 ασφαλισμένοι

5.12 Αίτηση ασφαλισμένης  για διακανονισμό οφειλών κλάδου ανεργίας, για ενεργοποίηση   μερίδας της στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση από ΕΔΕΚΤ για την πορεία του Χαρτοφυλακίου (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 27-2-2017 έως 5-3-2017

7.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 28-2-2017

7.3 Ορισμός τελευταίας συνεδρίασης Δ.Σ. μηνός Μαρτίου 2017

7.4 Σχετικά με αίτηση συνεργαζόμενου για μετατροπή σύμβασης εργασίας

7.5 Σχετικά με μετατροπή σύμβασης

7.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

7.7 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με εταιρεία για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων

7.8 Σχετικά με καταβολή υπολοίπου ετήσιας εισφοράς 2016 προς ΟΑΤΥΕ

7.9 Σχετικά με αναβάθμιση τηλεφωνικών γραμμών internet

7.10 Σχετικά με τη συμπλήρωση αποφάσεων από την αριθ. 9/1-3-2017 ΣΔΣ του Οργανισμού

7.11 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ σε πτώχευση εταιρείας

7.12 Σχετικά με καταβολή ποσοστού εκ των εγκεκριμένων ποσών εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Απριλίου 2016, ύψους €#8.321,83#

8.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €#561,03# δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

8.3 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €#315.072,74# βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών