ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 12/22-3-2017

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου
2.1 Ενημέρωση για τα πεπραγμένα Δ.Σ.
2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΗΕΑ
Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)
Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης
4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #19.102,42#€
4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #62.118,84#
4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #14.010,36#€
4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #3.226,90#€
4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών 6.088,52#€
4.3 Αποτελέσματα ελέγχου χορήγησης μονογονεϊκών και πολυτεκνικών επιδομάτων
4.4 Ακοστολόγητες εξετάσεις
4.5 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης Εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ
4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ
Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)
5.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι
5.2 Διαγραφές μελών – 8 ασφαλισμένοι
5.3 Απονομή επικούρησης & εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης -12 ασφαλισμένοι
5.4 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 2 ασφαλισμένοι
5.5 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 10 ασφαλισμένοι
5.6 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής από χρήση υπηρεσιών ΤΥΠ – 2 ασφαλισμένοι
5.7 Αιτήσεις για επανεξέταση καταλογισμού οφειλής εισφορών ασθενείας λόγω διαγραφής – 1 ασφαλισμένος
5.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 2 ασφαλισμένοι
5.9 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος εργαζομένης – 1 ασφαλισμένη
5.10 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω εργασίας σε εβδομαδιαίες εφημερίδες – 1 ασφαλισμένος
Θέμα 6ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)
Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα
7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 13-3-2017
έως 19-3-2017
7.2 Σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων
7.3 Σχετικά με διαγωνισμό για τον Τακτικό Έλεγχο Διαχειριστικής Χρήσης 2016
7.4 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Φεβρουάριος 2017)
7.5 Σχετικά με ετήσια εισφορά 2017 προς ΟΑΤΥΕ
7.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη
7.7 Σχετικά με διακοπή συνεργασίας με συμβεβλημένο ιατρό
7.8 Έγκριση προκαταβολής έναντι λογαριασμού σε ΦΣΑ, ΦΣΘ & ΦΣΠ
7.9 Σχετικά με αναβάθμιση τηλεφωνικών γραμμών ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης
7.10 Σχετικά με καθορισμό ημερομηνίας πληρωμών
7.11 Αίτηση για χορήγηση πρακτικών Δ.Σ. και βεβαίωσης εργασίας
Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός
Αυγούστου 2016, ύψους #17.556,59#€
8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός
Οκτωβρίου 2016, ύψους #6.339,87#€