Συνεδριάσεις έτους 2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 36/12-9-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #15.125,25#€

3.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #44.762,52#€

3.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών  νοσοκομείων #5.414,53#€

3.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #46.282,40#€

3.3 Σχετικά με ρύθμιση οφειλών κλινικής

3.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Εγγραφές μελών

4.3 Διαγραφές

4.4 Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με αναστολή κλάδου ασθενείας

4.5 Απονομές επικούρησης και εφάπαξ οικ.ενίσχυσης – Προσωρινές επικουρήσεις

4.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχου

4.7 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

4.8 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.9 Επανεξετάσεις οφειλών μελών με αναστολή κλάδου περίθαλψης

4.10 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλής από εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας

4.11 Επιστροφές ποσών κατά το κλείσιμο του έτους 2016

4.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-9-2017 έως και 10-9-2017

5.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-8-2017

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ για εκδίκαση αγωγής αποζημιώσεως του ΕΔΟΕΑΠ

5.4 Ενημέρωση σχετικά με την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΔΟΕΑΠ.

5.5 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου

5.6 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους που διέκοψαν τη θεραπεία τους με οδοντίατρο

5.7 Σχετικά με αγορά εισιτήριων για φιλανθρωπική οργάνωση

5.8 Σχετικά με οφειλή Συνταξιούχου στον Οργανισμό

5.9 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

 6.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €#6.641,58# βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών