ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκύκλιος

Δεδομένης της αδυναμίας του ΕΦΚΑ να τροποποιήσει τα υφιστάμενα πακέτα κάλυψης προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα πακέτα κάλυψης του ΕΔΟΕΑΠ, για τα οποία ο Οργανισμός μας είναι καθόλα έτοιμος, αλλά και της μονομερούς ενέργειας του ΕΦΚΑ να διατηρήσει σε ισχύ πακέτα κάλυψης που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του νόμου 4498/2017 αναγκάζοντας ουσιαστικά τους υπόχρεους εργοδότες να υποβάλλουν ΑΠΔ που δεν συμβαδίζει με το νόμο, ο ΕΔΟΕΑΠ προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τους εργοδότες και εργαζόμενους που ήταν ήδη ασφαλισμένοι προ της 1ης Δεκεμβρίου του 2017, αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να υποδείξει την απαραίτητη παρακάτω διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ως περιγράφεται κάτωθι:

Για την υποβολή και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και για το ποσοστό 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που ανήκει στο Μητρώο εργοδοτών του Οργανισμού μέχρι 30/11/2017,  κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4498/2017, εφαρμόζονται τα κάτωθι:

Α.

1) Η υποβολή της κατάστασης ασφαλιστικών εισφορών μηνός Δεκεμβρίου 2017 για τον ΕΔΟΕΑΠ και η οποία υπόκειται πλέον εκ του νόμου σε κρατήσεις 15,10% (7,05% επί των αποδοχών των ήδη ασφαλισμένων μας μέχρι 30/11/2017 και 8,05% επί των μεικτών αποδοχών εργοδοτική εισφορά) , θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο γινόταν η διαδικασία μέχρι σήμερα. Δηλαδή αποστολή του ειδικού μηχανογραφημένου αρχείου (στη στήλη ΑΠΟΔΟΧΕΣ το σύνολο των μικτών αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου μας για το μήνα Δεκέμβριο 2017 και στη στήλη ΕΙΣΦΟΡΑ το ποσοστό 15,10%) στο e-mail esoda@edoeap.gr και την υποβολή της αντίστοιχης χειρόγραφης κατάστασης εισφορών, με σφραγίδα και υπογραφή της Εταιρείας, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού (Ισόγειο, Σισίνη 18, Ιλίσια).

Η υποβολή καταστάσεων και πληρωμή των εισφορών μηνός του Δεκεμβρίου 2017 θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 10/2/2018 στον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ, όπου καταθέτονταν μέχρι σήμερα οι εισφορές.

Η μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση σας, επισύρει τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πρόσθετα τέλη

 

2) Για όσους Δημόσιους Φορείς ήδη έχουν καταβάλει εισφορές για τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018 και προκαταβάλει τον Φεβρουάριο 2018, με ποσοστό λιγότερο του 15,10%, θα πρέπει να επανυποβάλλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τις καταστάσεις για τους προαναφερόμενους  μήνες, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στην παράγραφο Α1 και να αποδώσουν μέχρι 10/2/2018 την διαφορά του ποσοστού που προκύπτει, {π.χ. ποσοστό 12,10% (15,10%-3%)} επί των μικτών αποδοχών των ασφαλισμένων μας, όπως καταθέτονταν μέχρι σήμερα οι εισφορές.

Β.

Για την υποβολή της δήλωσης για την εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017, θα πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφο σας με σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου της επιχείρησης στο e-mail: esoda@edoeap.gr , στο οποίο να δηλώνεται ο  κύκλος εργασιών της επιχείρησης για τον μήνα 12/2017 καθώς και το ποσό εκ του ποσοστού 2% που προκύπτει.

Η πληρωμή του ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών μηνός 12/2017 για τους παραπάνω υπόχρεους, θα πρέπει να πραγαμτοποιηθεί μέχρι την 10/2/2018 στον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ, όπου κατατίθενται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

 

   ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ