Συνεδριάσεις έτους 2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 1/4-1-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις  και Θέματα κ. Προέδρου

2.1  Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Ιανουαρίου  2018

2.2 Απολογισμός δικασίμων Δεκεμβρίου 2017

2.3 Επαναπιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ISO

2.4 Ενημέρωση για τις δαπάνες του μικροβιολογικού

2.5 Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα την παρατήρηση της εξελεγκτικής επιτροπής σχετικά με αύξηση των δαπανών διοίκησης-διάθεσης για το Γ’ τρίμηνο 2017.

2.6 Σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών της αίτησης   εταιρείας

2.7 Εισήγηση  και λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου

2.8 Ενημέρωση  και λήψη απόφασης σχετικά με τις απολογίες κληθέντων προς απολογία υπαλλήλων  του Οργανισμού.

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Απλοποίηση διαδικασιών υπογραφής εγγράφων ΤΥΠ

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Εγγραφές

4.3 Διαγραφές μελών Ενώσεων

4.4 Αναστολές περίθαλψης

4.5 Έλεγχος μειωμένης εισφοράς ασθενείας

4.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

ΙΙ. Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με εισφορά

4.7 Ενημέρωση σχετικά με εκκρεμότητες θεμάτων εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

4.8 Εισήγηση σχετικά με τη μεταβολή διαδικασίας συνέχισης ασφάλισης τέκνων κατηγορίας 18-24 και 24-26

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-12-2017 έως και 31-12-2017

5.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-12-2017

5.3 Εισήγηση σχετικά με τις οφειλές ασφαλισμένων

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

6.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Φ.Υ.Κ. μηνός Νοεμβρίου 2017