ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 3/17-1-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση & λήψη απόφασης (εξ΄αναβολής ΣΔΣ 1/4-1-2018) σχετικά με την απολογία κληθείσης σε  απολογία υπαλλήλου του Οργανισμού

2.2 Σύσταση επιτροπής για πρόσληψη ιατρών

Θέμα 3ο:     Σχετικά με έγκριση σύναψης σύμβασης με  Δικηγορικό Γραφείο

Θέμα 4ο:     Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4498/2017 σε ότι αφορά τη σύνταξη της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης του Οργανισμού

Θέμα 5ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

5.1     Καταβολή αναδρομικών εισφορών του Ν. 4498/2017

5.2     Προθεσμίες υποβολής και καταβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών του Ν.4498/2017 σχετικά με τις εισφορές εργαζόμενου-εργοδότη  & Προθεσμίες υποβολής και καταβολής της αναλυτικής κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.) (άρθρο 24/3/γ) και τις Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων Διαδικτύου (άρθρο 24/3/ε)

Θέμα 6ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

6.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1         Μεταβολές

7.2         Αναστολές περίθαλψης

7.3         Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

7.4         Επανυπολογισμός εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

7.5         Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

ΙΙ. Συνέχιση εξ ολοκλήρου υπαγωγής συζύγου

ΙΙΙ.Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με καταβολή εισφοράς

7.6         Αίτηση διακανονισμού οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω αναστολής περίθαλψης

7.7         Χορήγηση επιδόματος λεχωίδος εργαζόμενης

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-1-2018 έως και 14-1-2018

8.2 Σχετικά με παρατήρηση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την αύξηση των δαπανών Διοίκησης-διάθεσης για το Γ’ τρίμηνο 2017

8.3 Σχετικά με συμπλήρωση απόφασης ΣΔΣ 47/28-11 -2017 για υπογραφή συμβάσεων θεματοφυλακής και επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα

8.4 Πόρισμα Επιτροπής Μελέτης του Τρόπου Παροχής των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ

8.5 Σχετικά με έγκριση δαπάνης τριών (3) νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας ΕΔΟΕΑΠ

8.6 Επιστροφή λάθους κατάθεσης

8.7 Επιστροφή λάθους κατάθεσης από εταιρεία

8.8 Διαδικασία ελέγχου τιμολογίων διαγνωστικό κέντρο.

8.9 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ κατά εταιρείας