Συνεδριάσεις έτους 2018

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 4/19-1-2018

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

1.1 Ενίσχυση Νομικής Υπηρεσίας και Προμηθειών ΕΔΟΕΑΠ. Πρόσληψη προσωπικού.

1.2 Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ.

1.3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη αποδοχή ή μη της προσφοράς για την πρόσληψη project manager και εταιρείας συμβούλου για την αναδιοργάνωση του ΕΔΟΕΑΠ.