ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 10/27-2-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων, έγγραφο ΕΦΚΑ για ιστοσελίδες. Ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη αποφάσεων

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΣΗΕΑ για την ασφάλιση εργαζόμενων συντακτών με δύο απασχολήσεις με μπλοκ παροχής υπηρεσιών

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΣΠΗΤ για συνάντηση των Ενώσεων Τύπου για τη διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικες δηλώσεις εταιρειών περί μη υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων και καταβολής εισφορών και σχέδιο εξώδικης απάντησης του Οργανισμού

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1  Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφημίσεων  βάσει του Ν.4152/2013-παγια ρύθμιση

3.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για ΜΜΕ σχετικά με διακοπή του διακανονισμού τους λόγω ανεξόφλητων δόσεων και τρεχουσών οφειλών μέχρι 31/1/2018

3.3 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την αίτηση εταιρείας για ρύθμιση οφειλών

3.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την αίτηση εταιρείας για ρύθμιση οφειλών

3.5 Αίτημα εταιρείας

3.6 Αίτημα εταιρείας για τις αναδρομικές εισφορές περιόδου 1/1/2017-30/11/2017 του Ν. 4498/2017

3.7 Αίτημα εταιρείας για αύξηση αριθμού δόσεων αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών του Ν. 4498/2017

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

4.2 Ένσταση ασφαλισμένου

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ  Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

 Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αίτηση για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.3 Διόρθωση ημερομηνιών αναστολής κλάδου ασφάλισης στο  πρακτικό και στα Προς Ενέργεια της ΣΔΣ 3/17-1-2018»

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-2-2018 έως και 25-2-2018

6.2 Σχετικά με αλλαγή λογιστικής απεικόνισης των εσόδων του Οργανισμού, αρχής γενομένης από τη χρήση του 2017

6.3 Σχετικά με τροποποίηση ΑΔΣ από τη συνεδρίαση 9/21-2-2018 για σύναψη σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Δεκεμβρίου  2017, ποσού €#192.555,53#

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου 2017, ποσού €#10.076,00#

7.3 Εξόφληση ΦΥΚ Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου 2017, ποσού €#792,14#

7.4 Εξόφληση ΦΥΚ Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός  Ιανουαρίου 2018, ποσού €#15.890,15#

7.5 Εξόφληση ΦΥΚ Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2018, ποσού €#792,14#