ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκύκλιος Νο 7/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  7/ 2018 

ΘΕΜΑ:  « Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση των ΤΕΑΣ  και ΕΤΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ΄) και απεικόνιση της ασφάλισης τους  στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) και την  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ.» 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις  διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τ.Α΄) “Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”   καθορίστηκαν οι εισφορές  που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση και πρόνοια των ασφαλισμένων ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ» (ΕΤΑΣ) και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ) (ΤΕΑΣ) .  Επίσης  με την αριθμ Φ20155/25187/δ16.624/2-5-2018 ( ΦΕΚ 1582/8-5-2018 Τ.Β΄ ) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ενεκρίθη o Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ όπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτού στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι : « Από 1.12.2017 η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών επικουρικής ασφάλισης καθώς η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών ασφάλισης πρόνοιας υπέρ των Ταμείων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4498/2017, πραγματοποιούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του.»

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών,  σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η ανάλυση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών  για τα ΕΤΑΣ  και ΤΕΑΣ έχει ως κατωτέρω:

α) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων  ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων    αποδοχών του εργαζομένου.

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων  ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων    αποδοχών του εργαζομένου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 3,50% 7%
   
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1,00% 0,00% 1%
ΣΥΝΟΛΟ 4,50% 3,50% 8%

 

  1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ.                                                                                      

Οι ήδη απογραμμένοι εργοδότες στον ΕΦΚΑ  των ΕΤΑΣ- ΤΕΑΣ θεωρούνται και απογραμμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ. Νέοι εργοδότες θα απογράφονται στα αρμόδια υποκαταστήματα μισθωτών του ΕΦΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης με αντίστοιχη ενημέρωση των ΕΤΑΣ- ΤΕΑΣ και του ΕΔΟΕΑΠ. Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων εργοδότη θα πρέπει να γνωστοποιείται και στον ΕΔΟΕΑΠ.

3.- ΥΠΟΧΡΕΟΙ, ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ( ΑΚΑ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ( ΑΚΕ ) 

Οι υπόχρεοι εισφορών  υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τηρούν ανά είδος εισφορών:

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ( ΑΚΑ ) που αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων και αναφέρεται στις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 και όπως  τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει.

β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων ( ΑΚΕ ) που αφορά στην δήλωση της   εργοδοτικής εισφοράς  εκ ποσοστού  2%  επί του ετήσιου κύκλου εργασιών , κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα Επιχείρησης ή Εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου  6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 όπως  τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει. Ο εργοδότης θα καταχωρεί  τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρος) και τις αντίστοιχες εισφορές για λόγους ελέγχου ορθότητας και  σε περίπτωση ασυμφωνίας θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  Επίσης, τονίζεται ότι  υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του τζίρου μόνο κατά την υποβολή της κανονικής ΑΚΕ και όχι τυχόν συμπληρωματικών.

Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ)  υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες μέσω παραπομπής στην πλατφόρμα υποβολής από την ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ. 

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ των ΑΚΑ και ΑΚΕ

Η υποβολή των ΑΚΑ και ΑΚΕ θα γίνεται ηλεκτρονικά διαμέσου του link https://apps.ika.gr/EDOEAPeAPD στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και θα περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικά της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Γίνεται μέσω διαδικτύου με χρήση του ίδιου κωδικού χρήστη (user name) και του ίδιου κωδικού εισόδου (password) για πρόσβαση στην εφαρμογή με αυτόν που χρησιμοποιείται στον ΕΦΚΑ.

α) Υποβολή  Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών ( ΑΚΑ )

  1. Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων.

Τα πεδία στο αρχείο για την υποβολή   Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών  συμπληρώνονται όπως και τα αντίστοιχα για την αναλυτική περιοδική δήλωση του ΕΦΚΑ πλην των κάτωθι.

Αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου, ΚΑΔ, Αριθμός Παραρτήματος, Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου κάλυψης Τύπος Αποδοχών.

Στο πεδίο Αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου θα συμπληρώνεται ο κωδικός 000. με περιγραφή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ

Στο πεδίο ΚΑΔ:

 α) ο κωδικός 9981  για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΣ και

β) ο κωδικός 9982  για τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΣ

 

Στο πεδίο Αριθμός Παραρτήματος ο κωδικός 0000.

Στο πεδίο Κωδικός Ειδικότητας  :

 α)   Ο  κωδικός  990011   για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΣ και

 β)   Ο κωδικός   990012   για τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΣ,

 

Στο πεδίο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης:

α)   Ο κωδικός  9994   για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΣ και

       για τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΣ,

 

  1. Ανάλυση ποσοστών ανά κλάδο ασφάλισης ασφαλισμένου, εργοδότη κωδικού πακέτου κάλυψης : 9994

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

ΔΠΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΣ- ΤΕΑΣ

ΔΠΠ ΠΡΟΝΟΙΑ  ΕΤΑΣ- ΤΕΑΣ

 

ΚΠΚ 9994 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΠΕ 3,50% 3,50% 7 %
ΔΠΠ 1,00% 1 %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4,50 % 3,50% 8 %

 

  1. Τύπος αποδοχών

Ως τύποι αποδοχών θα χρησιμοποιούνται οι εξής:

01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(Ισχύουν και οι λοιποί τύποι αποδοχών που χρησιμοποιούνται για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ)

  1. Ημέρες ασφάλισης

Στο πεδίο ημέρες ασφάλισης  θα συμπληρώνονται οι ημέρες απασχόλησης του κάθε μισθωτού. Σε περίπτωση μισθωτού σε δύο εργοδότες θα απεικονίζονται κανονικά οι ημέρες ασφάλισης για τον κάθε εργοδότη ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει κώλυμα  υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών (ΑΚΑ)   του ΕΔΟΕΑΠ, όταν αυτές αθροιστικά  ξεπερνούν τις 25 για κάθε μήνα απασχόλησης. 

β) Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Η ΑΚΕ υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΑΚΑ  με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δηλαδή ηλεκτρονικά, διαμέσου του link https://apps.ika.gr/EDOEAPeAPD  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).

Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης της υποβολής  της ΑΚΑ εάν δεν έχουν  συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία της ΑΚΕ

 

  1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΚΡΙΒΗ και ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ και ΑΚΕ.

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ( ΑΚΑ )

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Α., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τα ΕΤΑΣ – ΤΕΑΣ γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων ( ΑΚΕ )

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Ε., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

 

  1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ), η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή σας και με την υποβολή των ΑΚΑ και ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα (ΤΠΤΕ).

 

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα εγκύκλιο οδηγία επισυνάπτονται:

1.- Πίνακες ασφάλισης ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ ( οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να εντάξετε το προσωπικό σας).

2.Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη – ηλεκτρονική υποβολή ΑΚΑ και ΑΚΕ 

                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                                     ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Δείτε το συνημμένο αρχείο