ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 13-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 13-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κατόπιν της δημοσίευσης του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 αυτού, τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 του Ν.4498/2017, την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για την παράταση κατά ένα μήνα της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, την έγκριση της παράτασης για την συνέχιση νομιμοποίησης των υπογραφών των μελών της Διοίκησης, καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που λήφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίασή του (ΣΔΣ 26/17-5-2018), οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τριετή θητεία, καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών αυτών, μετατίθενται για τις 13, 14, 15-6-2018. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές και στα μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που εγγράφηκαν στον Οργανισμό με βάση το Ν.4498/2017.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν ως εξής:

 1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13, Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, στην έδρα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Αθήνα (Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού – 1ος όροφος), καθώς και στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 43 – 5ος όροφος).
 1. Οι εκλογές θα γίνουν με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και των συνταξιούχων αμέσων μελών του Οργανισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέχρι την 2-6-2018
 1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από Δικηγόρους μέλη των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διορίζονται για το σκοπό αυτό. Το έργο αυτών θα υποβοηθηθεί από ασφαλισμένους – μέλη του Οργανισμού, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των ανέργων μελών του Οργανισμού.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα και στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη, είτε με fax στον αριθμό 210-7293631, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipopsifioi2018@edoeap.gr, μέχρι το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 16.00.

Η κάθε δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΔΤ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail και υπογραφή) και να αναφέρει εάν η υποψηφιότητα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα με βάση την Ανακοίνωση της 10-5-2018, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου δήλωση υποψηφιότητας. 

Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

και

Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

υπάρχουν διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΔΟΕΑΠ   www.edoeap.gr

 

 1. Εκλέξιμοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι οι ασφαλισμένοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και οι συνταξιούχοι άμεσα μέλη του Οργανισμού που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα αυτού μέχρι το τέλος Μαΐου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Καταστατικού.

Υπάλληλοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν μπορούν να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν τουλάχιστον πενταετή ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού. 

 1. Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν, θα διαβιβαστούν στην Εφορευτική Επιτροπή τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, η οποία σε συνεδρίασή της αυθημερόν, θα προβεί στην ανακήρυξη αυτών, γνωστοποιώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανάρτηση αυτού στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τις κάλπες, τις οποίες ελέγχει, κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου μελών, και επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και φακέλων και κηρύσσει την 9η πρωινή της ορισθείσας ημέρας (13 Ιουνίου 2018), την έναρξη της ψηφοφορίας.
 1. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστή θέση περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 1. Τα δικαιούμενα ψήφου μέλη, μπαίνουν στην αίθουσα ψηφοφορίας τμηματικά, κατά τη σειρά προσέλευσής τους και αφού βεβαιωθεί η εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο, παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους και ένα λευκό, με το φάκελό του, μονογραφημένο από τον Δικηγόρο της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπαίνουν σε χώρους κατάλληλα διασκευασμένους (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, όπου σημειώνουν με μελάνι, δίπλα στο όνομα των υποψηφίων, το σταυρό της προτίμησής τους. Ο αριθμός των υποψηφίων που δικαιούνται να επιλέξουν και των σταυρών που δικαιούνται να θέσουν είναι κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέντε (5) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ακολούθως τοποθετούν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και αφού τον κλείσουν, τον ρίχνουν στην ψηφοδόχο (κάλπη), και κατόπιν υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο, δίπλα στο όνομά τους και αποχωρούν.
 1. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 09.00 της ορισθείσας ημέρας (Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018) και διαρκεί μέχρι τις 19.00, συνεχίζεται δε κατά τις ίδιες ώρες της επόμενης ημέρας (Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018) και της τρίτης και τελευταίας ημέρας (Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018) μέχρι την 19.00 αυτής. Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί εάν υπάρχει ανάγκη μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των μελών που έχουν ήδη προσέλθει και περιμένουν για να ψηφίσουν.

Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το πέρας της ψηφοφορίας και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Οι φάκελοι καθώς βγαίνουν από την ψηφοδόχο, αριθμούνται και κρίνονται ως άκυρα όσα ψηφοδέλτια δεν φέρουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν βρεθούν παραπάνω φάκελοι από τον αριθμό αυτών που ψήφισαν, ο Δικηγόρος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει. Στη συνέχεια, εξάγονται από αυτούς τα ψηφοδέλτια, από τα οποία χαρακτηρίζονται ως άκυρα, όσα φέρουν άλλα διακριτικά τα οποία παραβιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους του επιτρεπομένου αριθμού, σταυρούς προτίμησης, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ως έγκυρο. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια, καθώς όσα θεωρήθηκαν ως άκυρα και τα λευκά, αριθμούνται και μονογράφονται από τον Δικηγόρο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος σημειώνει κάτω από τον τελευταίο σταυρό, τον συνολικό αριθμό αυτών, οι οποίοι είναι σημειωμένοι σε κάθε ψηφοδέλτιο.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

 1. Για  τη διευκόλυνση των δικαιούμενων ψήφου ασφαλισμένων, οι οποίοι διαμένουν εκτός των περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, για πρώτη φορά με επιστολική ψήφο, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

11.1. Τα μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα στον Οργανισμό, με fax στον αριθμό 210-7293631 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges2018@edoeap.gr, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 16.00, γνωστοποιώντας τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) και την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

11.2. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα ανοίξει ειδική ταχυδρομική θυρίδα, χωρίς πρόσβαση από οποιονδήποτε τρίτο πέραν των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα παραμείνει κλειστή έως την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

11.3. Με βάση τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο, μαζί με ένα λευκό ψηφοδέλτιο, θα αποσταλεί σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την άσκηση του δικαιώματος της επιστολής ψήφου.

Τα δύο αυτά ψηφοδέλτια (υποψηφίων και λευκό), θα αποσταλούν μαζί  με δύο φακέλους – ένα λευκό φάκελο ψηφοφορίας και έναν απαντητικό με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος,  συνοδευόμενα από τις εξής οδηγίες:

Όσοι θα συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω συνεχόμενες ενέργειες:

 1. Θα επιλέξουν με σταυροδοσία έως 10 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 5 υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.
 2. Θα εσωκλείσουν μόνο το ψηφοδέλτιο στο λευκό φάκελο ψηφοφορίας, τον οποίο και θα κλείσουν. Ο λευκός φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό.
 3. Θα τοποθετήσουν το λευκό φάκελο ψηφοφορίας μαζί με μια φωτοτυπία ταυτότητας (ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου) μέσα στον απαντητικό φάκελο με το προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, τον οποίο θα αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ταχυδρομικής θυρίδας που θα αναγράφεται. Πάνω στον απαντητικό φάκελο ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο του αποστολέα.

11.4. Κατά την τελευταία ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (15/6/2018) και την ώρα 17.00, η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει από την ταχυδρομική θυρίδα όλες τις επιστολές και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο που θα ενταχθεί στα Πρακτικά των εκλογών. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή θα μεταφέρει τις επιστολές με το προπληρωμένο τέλος, στην αίθουσα διεξαγωγής της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, όπου θα ελεγχθεί αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν δικαίωμα ψήφου. Όσες επιστολές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο και οι εσώκλειστοι λευκοί φάκελοι ψηφοφορίας που περιέχουν το ψηφοδέλτιο θα σφραγισθούν από την Εφορευτική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο με τους λοιπούς φακέλους ψηφοφορίας και θα ριχθούν, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ, στην κάλπη.

11.5. Επισημαίνεται ότι για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας, η επιστολική ψήφος θα πρέπει να φτάσει στην ορισθείσα Ταχυδρομική Θυρίδα το αργότερο μέχρι την 15/6/2018 και ώρα 17.00. Επιστολές που θα φτάσουν μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Όσοι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους για τη χρήση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου  με βάση την Ανακοίνωση της 10-5-2018, θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν εκ νέου.

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής όλων των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων και των επιστολικών, συντάσσεται ενιαίο Πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι ψήφοι (σταυροί προτίμησης) που έλαβε κάθε υποψήφιος, τα άκυρα και τα λευκά, και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι τόσο για τη Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, μεταξύ υποψηφίων, για την κατάληψη της τελευταίας θέσης μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται άμεσα κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, με την παρουσία των υποψηφίων αυτών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

 1. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναρτώνται άμεσα, στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος Καρούτζος Αγγελική Σταθάτου

Δείτε το συνημμένο αρχείο