ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΟΕΑΠ 11.6.2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, και ώρα 18.00, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 8011/18-5-2018 και 9014/8-6-2018 έγγραφα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τριετή θητεία, καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών αυτών, αποτελούμενη από τους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ:

 1. Κουκούτση Βασιλική του Βασιλείου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 14641
 2. Ελένη Θειακοδημήτρη του Παναγιώτη, , με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 37726
 3. Γεώργιος Βλασσόπουλος του Δημοσθένη, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 14749
 4. Ελένη Δικαιάκου του Γεωργίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 16214
 5. Κωνσταντίνος Ακρίδας του Ιωάννου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:10741
 6. Ιωάννης Φέρλας του Κωνσταντίνου,  με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 19856
 7. Αθανασία Μπανταβάνου του Αχιλλέα, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:31555
 8. Κωνσταντίνα Μπιθέλη του Χρήστου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:31248
 9. Ευσταθία Θεοδωροπούλου του Θεοδώρου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:35969
 10. Παναγιώτα Κάδου του Βασιλείου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:25738
 11. Αναστασία Καραντάνα του Αθανασίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:27767
 12. Χρήστος Χριστακόπουλος του Διονυσίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:22554
 13. Κυριακή Σταθοπούλου του Διονυσίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:26506
 14. Αναστάσιος Θωμαϊδης του Ευαγγέλου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:26083
 15. Ηλίας Διάνας του Αθανασίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:35259
 16. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου του Βασιλείου με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 19831

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αποφανθεί σχετικώς με τρεις (3) αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. νομίμως εκπροσωπουμένου, που αφορούν τις αρχαιρεσίες και οι οποίες συζητήθηκαν την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και συγκεκριμένα:

1)Αίτηση (ΓΑΚ 54948/2018, ΕΑΚ 5963/2018) των α)Αθανασίου Ανδρέα και λοιπών (σύνολο 27) προσώπων από το αίτημα προσωρινής διαταγής του δικογράφου που συζητούνταν την 8-6-2018 της οποίας παραιτήθηκαν άπαντες οι αιτούντες,

2)Αίτηση (ΓΑΚ 54944/2018, ΕΑΚ 5962/2018) των Γεωργίου Αλιφέρη κλπ. (σύνολο 4) προσώπων, το αίτημα προσωρινής διαταγής της οποίας συζητήθηκε στις 8-6-2018 και απορρίφθηκε και

3)Αίτηση (ΓΑΚ 55557/2018, ΕΑΚ 6039/2018) του Μπερεδήμα Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου, το αίτημα προσωρινής διαταγής της οποίας συζητήθηκε στις 11-6-2018 και έγινε δεκτό ορισθείσης δικασίμου συζήτησης της αίτησης η 20-7-2018 και εκδοθείσης της υπό ημερομηνία 11-6-2018 προσωρινής διαταγής του Προέδρου Υπηρεσίας Πρωτοδικών κ. Γεωργίου Γρίβα σύμφωνα με την οποία «Υποχρεώνει προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης το καθου και την Εφορευτική Επιτροπή αυτού να αποδέχεται την υποψηφιότητα του αιτούντος κατά την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15/6/18 με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Επί των ανωτέρω θεμάτων, αφού συνεδρίασε η Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι: Επί της αίτησης (ΓΑΚ 54948/2018, ΕΑΚ 5963/2018) των α)Αθανασίου Ανδρέα και λοιπών (σύνολο 27) προσώπων δεδομένης της ως άνω παραιτήσεως αυτών από το αίτημα προσωρινής διαταγής, δεν συντρέχει λόγος να επιληφθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Επί της αίτησης (ΓΑΚ 54944/2018, ΕΑΚ 5962/2018) των Γεωργίου Αλιφέρη κλπ. (σύνολο 4) προσώπων δεδομένης της ως άνω απορρίψεως του αιτήματος προσωρινής διαταγής δεν συντρέχει λόγος επίσης να επιληφθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Τέλος, επί της αίτησης (ΓΑΚ 55557/2018, ΕΑΚ 6039/2018) του Μπερεδήμα Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου, αποδεχόμεθα σύμφωνα με την αναφερόμενη προσωρινή διαταγή την υποψηφιότητα του Μπερεδήμα Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου κατά την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Ιουνίου 2018 με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ