ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Σήμερα την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, και ώρα 18.00, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ. 8011/18-5-2018 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τριετή θητεία, καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών αυτών, αποτελούμενη από τους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ:

 1. Ελένη Θειακοδημήτρη του Παναγιώτη, , με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 37726
 2. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Σωτηρίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:3513
 3. Γεώργιος Βλασσόπουλος του Δημοσθένη, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 14749
 4. Βασίλειος Δανιηλίδης του Αναστασίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 27425
 5. Ελένη Δικαιάκου του Γεωργίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 16214
 6. Κωνσταντίνος Ακρίδας του Ιωάννου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:10741
 7. Ιωάννης Φέρλας του Κωνσταντίνου,  με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 19856
 8. Βασιλική Ραλλάτου του Κωνσταντίνου , με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:13892
 9. Αθανασία Μπανταβάνου του Αχιλλέα, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:31555
 10. Κωνσταντίνα Μπιθέλη του Χρήστου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:31248
 11. Ευσταθία Θεοδωροπούλου του Θεοδώρου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:35969
 12. Παναγιώτα Κάδου του Βασιλείου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:25738
 13. Αναστασία Καραντάνα του Αθανασίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:27767
 14. Χρήστος Χριστακόπουλος του Διονυσίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:22554
 15. Κυριακή Σταθοπούλου του Διονυσίου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:26506
 16. Αναστάσιος Θωμαϊδης του Ευαγγέλου, με  Α.Μ./Δ.Σ.Α.:26083
 17. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου του Βασιλείου με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 19831
 18. Κλέαρχος Μαυριλάκος του Αντωνίου με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 35263

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αποφανθεί σχετικώς με τη με ημερομηνία 5/6/2018 (και αριθμό πρωτοκόλλου 8571/5.6.2018) υποβληθείσα ένσταση των Γεωργίου Αλιφέρη, Καίτης (Κατίνας) Θεοδωρίδου και λοιπών, καθώς και την από 6/6/2018 ένσταση των Αθανασίου Ανδρέα, Ασλάνογλου Κώστα και λοιπών, καθώς και σχετικώς με τη με ημερομηνία 5/6/2018 (και αριθμό πρωτοκόλλου 8572/5.6.2018) αίτηση των ΠΟΣΠΕΡΤ και Καίτης (Κατίνας) Θεοδωρίδου.

Επί των ανωτέρω θεμάτων, αφού συνεδρίασε η Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής κατά του πρακτικού της ιδίας περί ανακηρύξεως υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Ως εκ τούτου, η Εφορευτική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί των ανωτέρω ενστάσεων, ενώ επισημαίνεται ότι η ανακήρυξη και ο αποκλεισμός υποψηφίων έλαβε χώρα βάσει του καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και των χορηγηθέντων στην Επιτροπή καταλόγων και στοιχείων από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή αφενός μεν παραπέμπει στο σκεπτικό του από 4/6/2018 Πρακτικού της, αφετέρου επισημαίνει ότι τα λοιπά αιτήματα δεν ανήκουν σύμφωνα με το Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ