ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 12/15-3-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης σχετικά με επιστολή στον Υφυπουργό Εργασίας για συνάντηση

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόοδο του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων και το μνημόνιο συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας)

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για την έναρξη συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ΄ τριμήνου 2017

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ περί μη καταβολής εισφοράς 2%

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΦΚΑ περί εκχωρήσεως δικαστικών και εξώδικων απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ προς τον ΕΦΚΑ και η απάντηση του Οργανισμού

2.6 Πρόταση επιτροπής για πρόσληψη Τεχνολόγου Ακτινολόγου

2.7 Ενημέρωση Δ.Σ. για την παραίτηση φυσικοθεραπευτού και λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης Φυσικοθεραπευτών και Φυσιάτρου

2.8 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απογραφή νέων εργοδοτών και νέων ασφαλισμένων

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1  Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές  βάσει του Ν.4152/2013-παγια ρύθμιση

3.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για εταιρείες σχετικά με τους διακανονισμούς τους από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 28/2/2018

3.2 Καταλογισμός οφειλής από 1) ασφαλιστικές εισφορές εργατικές, 2) από δόσεις αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών εργατικών-εργοδοτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ 243/30.12.1967), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172/16.11.2017) και ισχύει, 3) αγγελιόσημο διαφημίσεων Ν. 2429/1996 και 4) λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού € 37.843,57 εταιρείας.

3.3 Καταλογισμός οφειλής από 1) ασφαλιστικές εισφορές εργατικές, 2) από δόσεις αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών εργατικών-εργοδοτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ 243/30.12.1967), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172/16.11.2017) και ισχύει, 3) αγγελιόσημο διαφημίσεων Ν. 2429/1996 και 4) λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού € 11.123,10 εταιρείας. Καταλογισμός οφειλής από 1) ασφαλιστικές εισφορές εργατικές και 2) από δόσεις αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών εργατικών-εργοδοτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 248/1967 (ΦΕΚ 243/30.12.1967), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172/16.11.2017) και ισχύει και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού €89.076,70 εταιρείας.

3.4 Υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τις οφειλέτριες εταιρείες (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

4.2 Εγκρίσεις/Αιτιολογημένες

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

 Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αναστολή περίθαλψης

5.3 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.4 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

  • Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 5-3-2018 έως και 11-3-2018

6.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για απόδοση ποσού στον ΕΦΚΑ από εκχωρηθείσες απαιτήσεις

6.3 Σχετικά με εξώδικη δήλωση νοσηλευτηρίου περί εξόφλησης οφειλών

6.4 Σχετικά με τιμολόγηση συνεργάτη μηνός Ιανουαρίου 2018

6.5 Σχετικά με τη φύλαξη του κτιρίου επί της οδού Ορμινίου

6.6 Σχετικά με πρόταση για τη μείωση της τιμής αποζημίωσης της πανοραμικής ψηφιακής ακτινογραφίας

6.7 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

6.8 Σχετικά με χορήγηση στοιχείων στην Εξελεγκτική Επιτροπή κατόπιν αιτήματός τους

6.9 Ανάκληση ΑΔΣ της συνεδρίασης 4/19-1-2018 για την πρόσληψη δικηγόρου