ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ  20/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει σταδιακά τις  ανάγκες του  -όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την δημοσίευση των διατάξεων του Ν. 4498/2017, που αφορούν στη διεύρυνση του Οργανισμού-  σε Ιατρικό  προσωπικό, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέσεις  Παιδιοψυχιάτρου  Ακτινολόγου και Ελεγκτών Ιατρών .

1.- Παιδοψυχίατρος   (1 θέση)

2.-Ακτινολόγος      (1 θέση)

3.- Ελεγκτές Ιατροί ( 2 θέσεις)

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για τις ως άνω  θέσεις πρέπει να έχουν:

Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Άριστη γνώση του Ελληνικού γραπτού και προφορικού λόγου.

Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).

Προϋπηρεσία, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, άλλοι τίτλοι σπουδών και γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 30    Ιουλίου  2018  στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, Σισίνη 18 και Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες: Στο τηλ. 210 72 64700 πατήστε την επιλογή 2 -Διοικητικές Υπηρεσίες-  και στη συνέχεια πατήστε το 1 -Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων-.

ΑΠΟ  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ