ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τον ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τον ΕΔΟΕΑΠ

 1. Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία

Η αναλογιστική μελέτη εκτιμά την εξέλιξη των κινδύνων και των οικονομικών επιπτώσεών τους στον τομέα της ασφάλισης υγείας και στον τομέα των συντάξεων. Βασικός σκοπός της αναλογιστικής μελέτης είναι η αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης ενός Ασφαλιστικού Οργανισμού. Ειδικότερα, ο σκοπός της αναλογιστικής μελέτης είναι ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των εσόδων και των δαπανών, των αποθεματικών και των υποχρεώσεων του Ασφαλιστικού Οργανισμού και μέσω αυτών η αξιολόγηση της οικονομικής πορείας και της οικονομικής βιωσιμότητας του  Οργανισμού στο μέλλον. Η αναλογιστική μελέτη χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των ασφαλισμένων, τον αριθμό των συνταξιούχων και τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, το ύψος των παροχών και των ασφαλιστικών εισφορών. Οι αναλογιστές κάνοντας υποθέσεις – σενάρια για παράγοντες που επηρεάζουν τα οικονομικά και τα δημογραφικά στοιχεία των Οργανισμών, όπως το προσδόκιμο ζωής, το ποσοστό θνησιμότητας, η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας κλπ, εκτιμούν – προβλέπουν τις μεταβολές των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού από τη μεταβολή των προαναφερόμενων παραγόντων.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Α.Ν. 248/1967, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.4498/2017 προβλέφθηκε ότι: «Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης».

 

 1. Μεθοδολογία επιλογής του αναδόχου για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης του ΕΔΟΕΑΠ

2.1 Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε στην υπ. αριθμ. 37/1-08-2018 συνεδρίαση του ενδιαφέρεται για την  ανάθεση εκπόνησης  αναλογιστικής μελέτης, που θα αφορά στις ήδη καταβαλλόμενες παροχές του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η αναλογιστική μελέτη θα αφορά ξεχωριστά τον κλάδο υγείας και παροχών ασθένειας, τον κλάδο σύνταξης  και τον κλάδο εφάπαξ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΒ) όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή:

ΣΒΤΠ = ΣΒ1 + ΣΒ2 + ΣΒ3

ΣΒj = Bj * Wj, j = 1, 2, 3

Όπου     Bj = είναι η βαθμολογία στο κριτήριο j = 1, 2, 3

Και         Wj = είναι το βάρος (στάθμιση) του κριτηρίου j = 1, 2, 3

Όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα «Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης»:

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Wj Αλγόριθμος Αξιολόγησης
1 Προσωπικό Ομάδας Εργασίας – Οργάνωση – Υποδομές 50% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με την ύπαρξη ικανοποιητικής οργάνωσης/δομής/μέσων και το πλήθος των εξειδικευμένων επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το έργο, από τους οποίους 3 κατ’ελάχιστον πρέπει να είναι αδειούχοι αναλογιστές. Η ύπαρξη ικανοποιητικής δομής εξασφαλίζει 40 μονάδες ενώ η ύπαρξη κάθε εξειδικευμένου επιστήμονα εξασφαλίζει 15 επιπλέον μονάδες.
2 Παρόμοια έργα κοινωνικής ασφάλισης 40% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν, κατά την τελευταία 10ετία (2008-2017), σε φορείς/ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 2 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 4 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 50 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
3 Εμπειρία ΕΔΟΕΑΠ 10% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν, κατά την τελευταία 10ετία (2008-2017), για τον ΕΔΟΕΑΠ ή σε φορείς/ταμεία που συνδέονται με τον ΕΔΟΕΑΠ (π.χ. ΤΕΑΣ). Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 10 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 20 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 10 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.

 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα «Κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης». Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές με τον τρόπο που περιεγράφηκε στον πίνακα. Κάθε υποψήφιος θα διαμορφώσει την τεχνική του προσφορά, απαντώντας στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και παραθέτοντας όποια άλλη πληροφορία κρίνει ότι βοηθάει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των προσφορών με βάση τη βαθμολογία που πήρε η κάθε μία προσφορά.

2.2. Οικονομική προσφορά – Τελική αξιολόγηση

2.2.α.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2.2.β. Δεν γίνονται αποδεκτές οικονομικές προσφορές, που αφορούν σε έκπτωση άνω του 30% επί της τιμής του προϋπολογισμού του έργου.

2.2.γ. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά με βάση το λόγο Λ = Τ/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που καταγράφεται στην οικονομική προσφορά.

2.2.δ. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

 • Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
 • Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της

Λ = Τ/ΣΒΤΠ

2.3.  Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, ορίζεται σε 90 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται  ότι τα αναγκαία δημογραφικά, ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο στοιχεία, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (π.χ. οικονομικά), ανά κλάδο ασφάλισης του Φορέα, Ενεργητικού και Παθητικού, θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία παράδοσης του έργου.

2.4.  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρείες και Φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη, τα οποία τουλάχιστον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι αδειούχοι Αναλογιστές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ.
 • Έχουν εμπειρία σε έργα αναλογιστικών μελετών Ασφαλιστικών Ταμείων στην Ελλάδα, καθώς και φορέων ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Έχουν επιστημονικό προσωπικό με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στον τομέα της αναλογιστικής επιστήμης ή/και των οικονομικών επιστημών.
 • Έχουν επίσης προσωπικό ή/και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες με διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στον τομέα της αναλογιστικής επιστήμης.

Σημειώνεται  ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα  σχετικά δικαιολογητικά  και αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σε περίπτωση επιλογής τους και μετά από αυτήν.

2.5. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για αναλογιστική μελέτη» στο Πρωτόκολλο του ΕΔΟΕΑΠ στα κεντρικά του γραφεία στην Διεύθυνση Σισίνη 18, Αθήνα, Ισόγειο.

2.6.  Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 21/9/2018 έως τις 16.00 .

2.7. Για περαιτέρω πληροφορίες, να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο τηλ. 210 – 7264348 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αμφότερες τις διευθύνσεις:  yiouli@edoeap.gr και  mzagli@edoeap.gr

 

 1. Τεχνικές Προδιαγραφές μελέτης

Στις επιμέρους αναλογιστικές μελέτες μελέτη που αφορούν τους κλάδους της σύνταξης & εφάπαξ, πρέπει να διατυπώνονται επαρκώς και με ευκρίνεια:

3.1. Ο σκοπός της αναλογιστικής μελέτης

3.2. Η πηγή των στοιχείων

3.3. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (εφόσον παρασχεθούν από τη μηχανογράφηση του Φορέα, κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή):

3.3.1. για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους

 • Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:
 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • τα έτη ή οι ημέρες ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών του κλάδου και των προϋποθέσεων καταβολής αυτών
 • οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
 • τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
 • η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα
 • η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά στον ΕΔΟΕΑΠ

Για τους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)
 • το ποσό της μηνιαίας σύνταξης
 • η ημερομηνία συνταξιοδότησης

 

3.4. Οικονομικά στοιχεία.

3.4.1 Απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται σε ετήσια βάση οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του φορέα σε τουλάχιστον πρωτοβάθμιους λογαριασμούς.

3.4.2 Περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.)

 

3.5. Τεκμηριωμένες εκτιμήσεις.

 • Ετήσια μελλοντική απόδοση περιουσίας
 • Ετήσια μελλοντική αύξηση μισθών των εν ενεργεία ασφαλισμένων
 • Ετήσια μελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
 • Ετήσιος ρυθμός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωμα παροχών.
 • Ετήσιος ρυθμός εισόδου νέων ασφαλισμένων και στοιχεία αυτών (φύλο, ηλικία, μισθός κ.λ.π
 • Πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών

 

3.6. Προεξοφλητικό επιτόκιο.

3.7. Βιομετρικοί πίνακες.

3.8. Αναλογιστικές παραδοχές

3.9. Αναλογιστικά μοντέλα υπολογισμών

3.10. Αναλογιστικά ισοζύγια και ισοζύγια χρηματοροών

3.11. Συμπεράσματα ανά σενάριο ευαισθησίας – Αντίστοιχος Συντελεστής Οικονομικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) − Προτάσεις.

 

Στην αναλογιστική μελέτη που αφορά στον κλάδο της ασφάλισης Υγείας πρέπει να διατυπώνονται επαρκώς και με ευκρίνεια:

3.12. Ο σκοπός της αναλογιστικής μελέτης

3.13. Η πηγή των στοιχείων

 1. 14 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (εφόσον παρασχεθούν από τη μηχανογράφηση του Φορέα, κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή):

3.14.1. για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους

Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

− το φύλο

− η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης

− τα έτη ή οι ημέρες ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών του κλάδου και των προϋποθέσεων καταβολής αυτών

− οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

− τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών

− η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα

− η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά στον Φορέα

Για τους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

− το φύλο

− η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης

− η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)

− το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

− η ημερομηνία συνταξιοδότησης

 

3.15. Οικονομικά στοιχεία.

3.15.1 Απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται σε ετήσια βάση οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του φορέα σε τουλάχιστον πρωτοβάθμιους λογαριασμούς.

3.15.2 Περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.)

3.15.3. Οι δαπάνες για παροχές στον κλάδο της ασθένειας ανά κατηγορία

 

3.16. Τεκμηριωμένες εκτιμήσεις

 

– Ετήσια μελλοντική απόδοση περιουσίας.

– Ετήσια μελλοντική αύξηση μισθών των εν ενεργεία ασφαλισμένων.
– Ετήσια μελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
– Ετήσιος ρυθμός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωμα παροχών.
– Ετήσιος ρυθμός εισόδου νέων ασφαλισμένων και στοιχεία αυτών

(φύλο, ηλικία, μισθός κ.λπ.).

– Πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.

– Ετήσια μελλοντική αύξηση των παροχών στον κλάδο ασθένειας των ενεργεία ασφαλισμένων

– Ετήσια μελλοντική αύξηση των παροχών στον κλάδο ασθένειας των ήδη συνταξιούχων

 

3.17. Προεξοφλητικό επιτόκιο.

3.18. Βιομετρικοί πίνακες.

3.19. Αναλογιστικές παραδοχές

3.20. Αναλογιστικά μοντέλα υπολογισμών

3.21. Αναλογιστικά ισοζύγια και ισοζύγια χρηματοροών.

3.22. Συμπεράσματα ανά σενάριο ευαισθησίας – Αντίστοιχος Συντελεστής Οικονομικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) − Προτάσεις.

 

 1. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

                             

4.1 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ώρες 08.00-16.00  ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών από οιαδήποτε αιτία που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα θα επιστρέφονται.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης σε -3- ημέρες από τη δημοσίευσή της. ‘Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κανένα αίτημα τροποποίησης ή απόκρουσης όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτό. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων που θα είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.

Ενδεχόμενες αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται σε αμφότερες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις yiouli@edoeap.gr και mzagli@edoeap.gr. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να ζητούν τροποποίηση  ουσιώδους όρου της προκήρυξης.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

 

 1. 2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

–             Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΟΕΑΠ

–             Ο αριθμός της Προκήρυξης.

–             Η ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού.

–             Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

4.3 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, δηλαδή:

 

Α. «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά (όπως αυτά της παραγράφου 2.4), καθώς και όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης του Υποψηφίου Αναδόχου της παρούσης πρόσκλησης).

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη.

Οι δύο υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής – Αποσφράγισης προσφορών

 

5.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ.

 

 1. 2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στη φάση αυτή, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.

5.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,  αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

5.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού.

5.5 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5.6  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ