ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση  του ΕΔΟΕΑΠ, συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη.

Υπενθυμίζουμε ότι  στο άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται ότι σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης, την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Από την 1-5-2018 και εφεξής, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας ανέρχεται στα €41,61,  σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση 27/22-5-2018.Προκειμένου για ασφαλισμένους που στερούνται επαρκών πόρων (οικογενειακό εισόδημα έως 14.000), η μηνιαία εισφορά ασθενείας διαμορφώνεται από 1-5-2018 στα €20,81.

Υπενθυμίζεται ότι, στο άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται ότι  η καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς πέραν του τριμήνου, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συμπερασματικά, δικαίωμα  συμμετοχής στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, έχουν οι συνταξιούχοι άμεσα μέλη, οι ασφαλισμένοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και εν προκειμένω όσοι εμφανίζουν εισφορές (ΑΚΑ –Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών ή μισθοδοτικές καταστάσεις) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι επιδοτούμενοι άνεργοι, οι άνεργοι που οφείλουν λιγότερο από τρεις ( 3 ) μήνες και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Επισημαίνεται ότι άνεργοι με ασφάλιστρο, που εμφανίζουν οφειλές άνω των τριών (3) μηνών (Ιούνιο- Ιούλιο – Αύγουστο 2018) πρέπει να τακτοποιήσουν την οφειλή τους έως 20/10/2018 είτε:

α. υποβάλλοντας αίτηση διακανονισμού ν. 4152/2013 είτε

β. εξοφλώντας την οφειλή τους  (εξόφληση ή μερική αποπληρωμή για τις περιπτώσεις που εμφανίζουν υπόλοιπο οφειλής μικρότερο των τριών μηνών),  προκειμένου να  έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Οι ασφαλισμένοι που εμφανίζονται χωρίς εισφορές για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 και πληρούν τις προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης ασφαλίστρου ανεργίας, θα πρέπει να υποβάλουν αυτή έως 20/10/2018, προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ