ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα,  19  Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του κρατικού τιμολογίου, για την επιλογή   εξωτερικού  εργαστηρίου που θα αναλάβει τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων που εντάσσονται στη λίστα του Κρατικού Τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με ευθύνη των μικροβιολογικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του, Σισίνη 18, Αθήνα. Η ευθύνη της καθημερινής παραλαβής των δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μεταφοράς, βαρύνει τον ανάδοχο.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα είναι ενός (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
 2. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των 60.000 €, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 3. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου, θα καταβάλλεται το 90% της δαπάνης και η πλήρης εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιείται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες, προκειμένου να προηγείται ο έλεγχος των Υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι φορείς και οι οποίες θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα παραστατικά, είναι οι εξής:

 1. Το εργαστήριο πρέπει να είναι διαπιστευμένο και πιστοποιημένο κατά τα πρότυπα ΙSO που σχετίζονται με τη λειτουργία μικροβιολογικών εργαστηρίων.
 2. Το εργαστήριο να διαθέτει επιστημονικό υπεύθυνο και υπεύθυνο ποιότητας. Να κατατεθούν τα σχετικά βιογραφικά των υπευθύνων.
 3. Να υπάρχουν βεβαιώσεις ποιοτικού ελέγχου.
 4. Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης δειγμάτων και αποστολή αποτελεσμάτων μέσω Web.
 5. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι all inclusive (Θα περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορικά ή όποια άλλα έξοδα).
 6. Να κατατεθεί σύντομο profile της εταιρείας καθώς και ενεργό πελατολόγιο.
 7. Η παραλαβή των δειγμάτων θα πραγματοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία, τρεις φορές ημερησίως, στις 11.00, στις 14.00 και στις 17.00, μετά από συνεννόηση με το μικροβιολογικό εργαστήριο του ΕΔΟΕΑΠ, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται σαφώς απαντήσεις ανεπιφύλακτης αποδοχής στους όρους Α1 και Α3, ενώ θα παρέχονται τα ζητούμενα στοιχεία ή/και η αποδοχή των όρων Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7.

Επισημαίνεται ότι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Γ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν ολογράφως και αριθμητικά εντός παρένθεσης, το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του κρατικού τιμολογίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση σφάλματος μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής γραφής του ποσοστού, υπερισχύει η ολόγραφη.

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με ποσοστό έκπτωσης μικρότερο του 30,00 % επί του κρατικού τιμολογίου.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει, σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές μόνον εκείνων των εταιρειών, των οποίων έγιναν δεκτές οι τεχνικές προσφορές. Ανάδοχος, ανακηρύσσεται η εταιρεία που προσφέρει το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης επί του κρατικού τιμολογίου, μεταξύ των συμμετεχουσών στη διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρείες δώσουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης, ο ανάδοχος ανακηρύσσεται με κλήρωση που λαμβάνει χώρα παρουσία των ενδιαφερόμενων εταιρειών.

Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου. 

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ