ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,  ΦΥΛΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ  ΑΡΧΕΙΟΥ

Αθήνα,  2  Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,  ΦΥΛΑΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ  ΑΡΧΕΙΟΥ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Ο ΕΔΟΕΑΠ σας  προσκαλεί να  αποστείλετε  οικονομική Προσφορά για την παραλαβή και  μεταφορά του αρχείου από τις εγκαταστάσεις που βρίσκεται σήμερα, την ασφαλή αποθήκευση του αρχείου σε χώρους με κατάλληλες συνθήκες,  τη διαχείριση του αρχείου με δυνατότητα παράδοσης ή παραλαβής από και προς την έδρα του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και για την καταστροφή παλαιού αρχείου.

Τα  αρχεία του ΕΔΟΕΑΠ είναι στις εξής μορφές:  

  1. Κλασέρ Α4 (8/32)
  2. Χαρτοκιβώτια διαστάσεων 53 x 28 x 34 εκ. περίπου
  3. Χαρτοκιβώτια διαστάσεων 45,5 Χ 41 Χ 34,5 εκ. περίπου

 

Σημεία παραλαβής και διακίνησης:

Σισίνη     18  Ιλίσια

Ορμινίου 38 Ιλίσια

Ορμινίου 28 Ιλίσια 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Κόστος παραλαβής όγκου αρχείου ανά κλασέρ και ανά χαρτόκουτο.

Β) Κόστος καταχώρησης.

Γ) Μηνιαίο κόστος αποθήκευσης.

Δ) Κόστος χαρτοκιβωτίου.

Ε) Κόστος ανάκτησης αρχείου.

Στ) Κόστος για καταστροφή αρχείου ανά κλασέρ και ανά χαρτόκουτο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα πέντε  (5) έτη από την υπογραφή αυτής.

Το έργο  θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας υπηρεσιών και τιμής.

Οι προσφορές   θα πρέπει να υποβληθούν  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, ώρες 08.00 – 16.00  σε σφραγισμένο  φάκελο   ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς από τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο  έως την  Δευτέρα  12  Νοεμβρίου 2018. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν:

  1. Όλες τις σχετικές  άδειες και πιστοποιήσεις που  διαθέτετε.
  2. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Γ. Μαυρίδη στο τηλ. 210-7264421 (email: mavridis@edoeap.gr) ή την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210-7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

Για το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ