ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 35/19-7-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση αναστολής στο ΣτΕ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις ενέργειες δικηγορικού γραφείου στην EUROSTAT

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή του Αναπλ. Τομεάρχη Οικονομικού-Προϊσταμένου Λογιστηρίου προς τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. (σελ. 1)

2.4 Ενημέρωση για τη συνάντηση με το ΚΕΑΟ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για το συγχαρητήριο ηλεκτρονικό μήνυμα από το Δ.Σ. του ΤΕΑΣ στο Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ (σελ. 5)

2.6 Εισήγηση σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες ειδών και υπηρεσιών (σελ. 7)

2.7 Ορισμός αρμοδιοτήτων Εκτελεστικού Γραμματέα (σελ. 10)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

3.2 Ειδικά Βοηθήματα

3.3 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες

3.4 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών (σελ. 12)

3.4.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

3.4.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων

3.4.3  Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

3.4.4  Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων

3.4.5  Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών

3.6 Θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο:     Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για τα οικονομικά στοιχεία 2017 (σελ. 16)

Θέμα 5Ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Διευθύντρια) (σελ. 21)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-7-2018 έως και 15-7-2018 (σελ. 43)

6.2 Σχετικά με χρεώσεις τραπεζικής αμοιβής στις διατραπεζικές συναλλαγές ΔΙΑΣ 90211 (σελ. 44)

6.3 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (σελ. 46)

6.4 Σχετικά με ανανέωση μίσθωσης κυλικείου στο κτίριο της Ορμηνίου 38 (σελ. 48)

6.5 Σχετικά με σύναψη σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος αποθήκης (σελ. 50)

6.6 Σχετικά με σύναψη υπογραφή Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης με εταιρεία  για την πλατφόρμα του ΕΔΟΕΑΠ (σελ. 51)

6.7 Σχετικά με υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας μελών ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (σελ. 63)

6.8 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ (σελ. 66)

6.9 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων (σελ. 69)

6.10 Σχετικά με έγκριση κειμένου εγκυκλίου για την περίπτωση στ’ του άρθρου 24 του Ν.4498/2017 (σελ. 72)

6.11 Σχετικά με υποβολές ΑΚΑ-ΑΚΕ για το διάστημα 12/2017 έως 3/2018 (σελ. 76)

6.12 Σχετικά με ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τον τακτικό έλεγχο διαχειριστικών χρήσεων 2017 & 2018 (σελ. 77)

6.13 Σχετικά με επικαιροποίηση αδειών Microsoft Office (WordExcelOutlook) (σελ. 79)

6.14 Σχετικά με αναβάθμιση εξοπλισμού WiFi κτιρίου Σισίνη (σελ. 82)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού (σελ. 85)

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Απριλίου 2018(σελ. 94)