ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 39/29-8-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

1.1  Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. 38/2-8-2018

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με διαδικασία επικύρωσης δια περιφοράς αποφάσεων Δ.Σ. (συν. 1 αριθ. πρωτ. 625/27-8-2018)

2.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης «Σχετικά με διαφοροποίηση τιμών διαγνωστικών εξετάσεων λόγω ένταξης του ΕΔΟΕΑΠ στο ΣΗΣ» (συν. 2 αριθ. πρωτ. 626/27-8-2018)

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή του Γεν. Διευθυντή ΕΙΤΗΣΕΕ και μέλους ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ (συν. 3 αριθ. πρωτ. 609/23-8-2018)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την επιστολή που εστάλη στην ΕΛΣΤΑΤ (συν. 4 αριθ. πρωτ. 12226/9-8-2018)

Θέμα 3ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών & ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (συν. 5 αρ. πρωτ. 627/27-8-2018 & συν. 6 628/27-8-2018)

3.2 Ρύθμιση οφειλής αγγελιοσήμου διαφήμισης Ημερήσιου Τύπου (συν. 7 629/27-8-2018)

3.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για εταιρεία σχετικά με διακοπή διακανονισμού της λόγω ανεξόφλητων δόσεων και τρεχουσών οφειλών μέχρι 1-8-2018 (συν. 8 630/27-8-2018)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 633/27-8-2018)

4.2 Κάλυψη συστήματος συνεχούς καταγραφής σακχάρου και αναλωσίμων διαβήτη (συν. 10 αριθ. 634/27-8-2018)

4.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 11 αρ. πρωτ. 635/27-8-2018)

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αρ. πρωτ. 631/27-8-2018)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (συν. 13   αρ. πρωτ. 611/27-8-2018)

5.2  Εισήγηση σχετικά με εξαίρεση μείωσης 8% στις συντάξεις δικαιοδόχων (συν. 14  αρ. πρωτ. 612/27-8-2018)

5.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 15 αρ. πρωτ. 613/27-8-2018)

5.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.16  αρ. πρωτ. 614/27-8-2018)

5.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 17  αρ. πρωτ. 615/27-82018)

5.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 18  αρ. πρωτ. 616/27-8-2018)

5.7 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης (συν. 19  αρ. πρωτ. 617/27-8-2018)

5.8 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 20  αρ. πρωτ. 618/27-8-2018)

5.9 Αίτηση διακανονισμού οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρήσεις (συν.21  αρ. πρωτ. 619/27-8-2018)

5.10 Αίτηση διακανονισμού οφειλής εισφοράς  ασθένειας λόγω αναστολής περίθαλψης (συν. 22  αρ. πρωτ. 620/27-8-2018)

5.11 Επανεξέταση οφειλής λόγω αναστολή ασφάλισης (συν. 23  αρ. πρωτ. 621/27-8-2018)

5.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

Συνέχιση ασφάλισης γονέα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (συν. 24  αρ. πρωτ. 623/27-8-2018)

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουλίου 2018 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Τομέα Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου ) (συν. 25  αρ. πρωτ. 632/27-8-2018)

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1  Σχετικά με παραίτηση τεχνολόγου-ακτινολόγου (συν. 27 αριθ. πρωτ. 608/22-8-2018)

7.2 Σχετικά με παραίτηση ιατρού ενδοκρινολόγου (συν. 28 αριθ. πρωτ. 608/22-8-2018)

7.3 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-7-2018 έως και 29-7-2018 (συν. 26  αριθ. πρωτ. 610/27-8-2018)

7.4 Έγκριση κειμένου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εταιρεία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.4498/2017 και το Καταστατικού σύνταξης Αναλογιστικής Μελέτης (συν. 29 αριθ. πρωτ. 637/28-8-2018)

7.5 Σύσταση Επιτροπής για την υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. για τα θέματα: α) Συγκρότηση και Οργάνωσης Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και β) Συγκρότηση Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Εσόδων του Οργανισμού (συν. 30 αριθ. πρωτ. 638/28-8-2018)

7.6 Σχετικά με τη λειτουργία του Τομέα Πληροφορικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις ώρες λειτουργίας του Οργανισμού (συν. 31 αριθ. πρωτ. 639/28-8-2018)

Θέμα 8ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

8.1 Έγκριση δαπάνης τιμολογίου δικαστικού επιμελητή Κιλκίς (συν. 32 αριθ. πρωτ. 624/27-8-2018)

Θέμα 9ο:     Συμπληρωματικά θέματα

9.1 Συμπληρωματική ασφάλιση 66 συγγενών άμεσων μελών (συν. 33 αριθ. πρωτ. 640/28-8-2018)

9.2 Χρεώσεις Τραπεζικής Αμοιβής στις διατραπεζικές συναλλαγές ΔΙΑΣ 90211 (συν. 34 αριθ. πρωτ. 641/28-8-2018)