ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 40/30-8-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ενημέρωση Δ.Σ. για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουλίου 2018 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Π. Λώλος) (συν. 1  αρ. πρωτ. 632/27-8-2018)

Θέμα 3ο:     Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-7-2018 έως και 29-7-2018 (συν. 2  αριθ. πρωτ. 610/27-8-2018)

3.2 Σχετικά με παραίτηση τεχνολόγου-ακτινολόγου (συν. 3 αριθ. πρωτ. 608/22-8-2018)

3.3 Σχετικά με παραίτηση ιατρού ενδοκρινολόγου (συν. 4 αριθ. πρωτ. 622/22-8-2018)

3.4 Έγκριση κειμένου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εταιρεία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.4498/2017 και το Καταστατικού σύνταξης Αναλογιστικής Μελέτης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 637/28-8-2018)

3.5 Σύσταση Επιτροπής για την υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. για τα θέματα: α) Συγκρότηση και Οργάνωσης Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και β) Συγκρότηση Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Εσόδων του Οργανισμού (συν. 6 αριθ. πρωτ. 638/28-8-2018)

3.6 Σχετικά με τη λειτουργία του Τομέα Πληροφορικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις ώρες λειτουργίας του Οργανισμού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 639/28-8-2018)

3.7 Συμπληρωματική ασφάλιση 66 συγγενών άμεσων μελών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 640/28-8-2018)

3.8 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με διαγνωστικά κέντρα (συν. 10 αριθ. 647 & συν. 9 αριθ. πρωτ. 643)

3.9 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης 2017 και 2018