ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών office 365 και υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ OFFICE 365 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των παρακάτω αδειών και υπηρεσιών:

 1. Προμήθεια 122 αδειών Microsoft Office 365 Business Premium, εκ των οποίων οι 112 προορίζονται για χρήστες του ΕΔΟΕΑΠ που εργάζονται στην Αθήνα και οι υπόλοιπες 10 για χρήστες του ΕΔΟΕΑΠ που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη.
 2. Προμήθεια 45 αδειών Microsoft Office 365 Business Essentials, εκ των οποίων οι 40 προορίζονται για χρήστες του ΕΔΟΕΑΠ που εργάζονται στην Αθήνα και οι 5 για χρήστες του ΕΔΟΕΑΠ που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη.
 3. Προμήθεια υπηρεσιών εγκατάστασης των ανωτέρω αδειών, μεταφοράς και μετάπτωσης των αντίστοιχων emails από την υπάρχουσα πλατφόρμα της Vodafone στην οποία φιλοξενούνται τα emails του ΕΔΟΕΑΠ στην πλατφόρμα του Office 365, εγκατάστασης του Microsoft Office σε έναν υπολογιστή κάθε χρήστη της άδειας και εκπαίδευσης δύο ημερών σε όλες τις λειτουργίες του Ofiice 365 για τέσσερεις μηχανικούς πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ.

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου ανά είδος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος υπό προμήθεια Πλήθος Ετήσιο κόστος ανά άδεια χωρίς ΦΠΑ (€) Ολικό Ετήσιο κόστος  χωρίς ΦΠΑ (€) Ολικό κόστος με ΦΠΑ (€)
1 Office 365 Business Premium 122 126 15.372,00 19.061,28
2 Office 365 Business Essentials 45 50,4 2.268,00 2.812,32
3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης 1 4.500,00 5.580,00
Συνολικό κόστος 22,140,00 27.453,60

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος είναι 22.140,00 € πλέον ΦΠΑ.  Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό έστω και σε ένα από τα ζητούμενα είδη ή υπηρεσίες.

Γ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 1. Οι προσφέρουσες εταιρείες πρέπει να καταθέσουν σύντομο προφίλ τους.
 2. Πρέπει να είναι πιστοποιημένοι μεταπωλητές της Microsoft στην ζητούμενη υπηρεσία Office 365.
 3. Πρέπει να παραθέσουν στοιχεία εμπειρίας που θα αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τόσο την ζητούμενη εγκατάσταση  όσο και την εκπαίδευση.
 4. Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να προσθέτει άμεσα χρήστες για κάθε είδος άδειας με απλή ενημέρωση της εταιρείας και με τιμολόγηση ίση με το κόστος της άδειας που έχει προσφερθεί.
 5. Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να αφαιρεί άμεσα χρήστες με απλή ενημέρωση της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να διακόπτει την τιμολόγηση του συγκεκριμένου χρήστη.
 6. Το πλήθος των ζητούμενων αδειών Premium και Essentials που αναφέρεται στο κεφάλαιο Β του προϋπολογισμού του έργου είναι ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για τον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ πριν τη σύμβαση με τον ανάδοχο έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει το πλήθος αδειών Premium υπέρ αδειών Essentials ή αντιστρόφως σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.
 7. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα προσφερθούν άπαξ.
 8. Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο θα είναι ενός έτους με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για ένα ή περισσότερα έτη από πλευράς ΕΔΟΕΑΠ, με τις ίδιες τιμές ανά είδος άδειας. Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να διαπραγματευτεί μετά τη λήξη του πρώτου έτους μείωση των τιμών της σύμβασης, εφόσον έχει παρατηρηθεί γενικότερη μείωση των αντίστοιχων τιμών στην αγορά.
 9. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν πρέπει να προσφέρουν όλα τα ζητούμενα είδη και υπηρεσίες, άλλως δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές τους.
 10. Οι προσφέρουσες εταιρείες πρέπει να απαντήσουν σε όλους τους όρους Γ1 έως και Γ9, παρέχοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία ή αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους ή τέλος δηλώνοντας ότι έλαβαν γνώση όπου απαιτείται μόνον αυτό.

Επισημαίνεται ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η οικονομικότερη προσφορά για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Μειοδότης θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή στο παρακάτω άθροισμα:

Pbp + Pbe + Pit

Όπου

 • Pbp είναι η προσφερόμενη ολική ετήσια τιμή χωρίς ΦΠΑ για τις άδειες Office 365 Business Premium
 • Pbe είναι η προσφερόμενη ολική ετήσια τιμή χωρίς ΦΠΑ για τις άδειες Office 365 Business Essentials
 • Pit είναι η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στις οικονομικές προσφορές θα υπάρχει αναλυτικό κόστος  για κάθε ένα από τα τρία είδη ή υπηρεσίες που ζητούνται, όπως στον πίνακα του προϋπολογισμού του έργου (κεφάλαιο Β)

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τον τρόπο πληρωμής των αδειών οι προσφέρουσες εταιρείες θα προτείνουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν.

Η πληρωμή των υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα γίνει 15 ημέρες μετά το πέρας των υπηρεσιών αυτών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

 Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ OFFICE 365 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).