ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Αθήνα,  28 Ιανουαρίου 2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  για την επιλογή   εξωτερικής εταιρείας  που θα αναλάβει την  καταστροφή & ανακύκλωση εμπιστευτικών  εγγράφων του Οργανισμού (περίπου 1.500 κιλά ετησίως), με την τοποθέτηση ειδικών κάδων εμπιστευτικών εγγράφων  στα κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα είναι ενός (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
 2. Τόποι παράδοσης: Η τοποθέτηση δύο (2) κάδων καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων, 240 lt έκαστος για κάθε κτίριο  θα γίνει στα ακόλουθα κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα:
 • Σισίνη 18 & Ηριδανού
 • Ορμινίου 38
 1. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι καταλλήλως, ώστε να εμποδίζεται η δυνατότητα υποκλοπής του προς καταστροφή υλικού, με σχισμή απόθεσης των εγγράφων εντός του κάδου.
 2. Η παραλαβή τους προς καταστροφή υλικού, θα γίνεται οκτώ έως δέκα (8 – 10) φορές ετησίως και μετά από ειδοποίηση του αναδόχου από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.
 3. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 700,00, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 1. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι φορείς και οι οποίες θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα παραστατικά, είναι οι εξής:

 1. Θα πρέπει να είναι ενεργές όλες οι σχετικές άδειες και διαπιστεύσεις.
 2. Να κατατεθεί Υπ. Δήλωση τήρησης της σχετικής κείμενης Νομοθεσίας αλλά και αναφορά όλων των σταδίων καταστροφής και ανακύκλωσης.
 3. Να κατατεθούν δείγματα εγγράφων που θα αποστέλλονται στον ΕΔΟΕΑΠ και θα επιβεβαιώνουν την πιστοποίηση καταστροφής, ανακύκλωσης κ. α..
 4. Να κατατεθεί το προφίλ της εταιρείας καθώς και ενεργό πελατολόγιο.

Επισημαίνεται ότι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Γ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν ολογράφως και αριθμητικά εντός παρένθεσης, με ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία.  Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η μηνιαία ενοικίαση κάδου, το κόστος απόσυρσης ανά κάδο και όποια άλλη επιβάρυνση. Σε περίπτωση σφάλματος μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής γραφής του ποσοστού, υπερισχύει η ολόγραφη.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει, σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές.  Ανάδοχος, ανακηρύσσεται η εταιρεία πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου  2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).