ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ WiFi

Αθήνα,  18 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ WiFi

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο  αναβάθμισης εξοπλισμού WiFi των δύο κτιρίων του Οργανισμού επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού (7 ορόφων)  και Ορμηνίου 38 (6 ορόφων), ο ΕΔΟΕΑΠ διενεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαμεταφοράς σήματος WiFi σε όλους τους ορόφους των 2 κτιρίων ώστε το δίκτυο να μπορεί να διαχειριστεί περίπου τους 250 χρήστες στο κτίριο της Σισίνη και 100 χρήστες στο κτίριο της Ορμηνίου. 

Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι γραμμές που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός για αυτή τη χρήση είναι μία VDSL 50mbps στο ένα κτίριο και μία Adsl στο άλλο. Ο εξοπλισμός είναι παρωχημένος και θα αποσυρθεί. Θα εξεταστεί η ενδεχόμενη αύξηση της ταχύτητας των γραμμών ή η προσθήκη έξτρα συνδέσεων Vdsl (ώστε να λειτουργούν και ως εφεδρεία), σε συνεννόηση με τον προμηθευτή για τη βέλτιστη λύση.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι έως € 4.000,00 (πλέον ΦΠΑ)  για τον κάτωθι εξοπλισμό – τοποθέτηση & παραμετροποίηση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TEMAXIA ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αναμεταδότες / Access Points 13  
Κεντρικοί controllers 2 Θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες Firewall, διαμοιρασμό bandwidth κ.λπ.
Τοποθέτηση, Παραμετροποίηση & Εκπαίδευση    

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θα παρέχεται εγγύηση ενός τουλάχιστον έτους που θα περιλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση (εντός 24 ωρών) της λειτουργίας από οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία χωρίς κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ. Μετά το πέρας της εγγύησης θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης (παρόμοιο με την εγγύηση), δεσμευτικό για τον προμηθευτή, αλλά όχι για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θα προσφερθεί από τον προμηθευτή πλήρης εκπαίδευση στη λειτουργία και αποκατάσταση του συστήματος από βλάβες και δυσλειτουργίες.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς. 

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Ανοικτές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
 2. Οι προσφορές σας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
 • Τιμές χωρίς ΦΠΑ ανά είδος προμήθειας.
 • Τιμές με ΦΠΑ ανά είδος προμήθειας.
 • Λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.
 • Τρόπο πληρωμής και χρόνο πίστωσης.
 • Κόστος τοποθέτησης, παραμετροποίησης και επίδειξης/εκπαίδευσης του Τομέα Πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ.
 • Χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού.
 • Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομο profile της εταιρείας σας & ενδεικτικό πελατολόγιο παρόμοιων εγκαταστάσεων.
 • Θα πρέπει να αναφερθούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις.
 • Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο θεωρείτε σκόπιμο, μπορεί να συμπεριληφθεί στην προσφορά σας.

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Παρασκευή  29 Μαρτίου  2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WiFi».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).