ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Αθήνα 05/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε την από 1/1/2019 χορήγηση του μονογονεϊκού επιδόματος  ανά εξάμηνο, δηλαδή τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε τρέχοντος έτους, για τις παρακάτω μόνον περιπτώσεις και με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τέκνων που είναι ορφανά από τον έναν ή και τους  δυο γονείς (εφόσον είναι είτε έμμεσα είτε δικαιοδόχα μέλη)
 2. τέκνων άγαμων άμεσων μελών (εφόσον είναι έμμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ )
 • καθορίζεται ως καταληκτικό όριο ηλικίας του προστατευόμενου τέκνου για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος  η 31η Δεκεμβρίου του έτους, με τη συμπλήρωση των 18 ετών
 • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα  έως το ποσόν  των € 15.000 για 1 προστατευόμενο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ και έως το ποσόν των  € 20.000 για 2 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Στην περίπτωση που το δικαιοδόχο τέκνο έχει δικό του ΑΦΜ και εμφανίζει εισοδήματα, θα συνυπολογίζεται το άθροισμα του εισοδήματος γονέα και τέκνου
 • το ποσόν του μηνιαίου επιδόματος, που χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού που χορηγείται ως επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ και του ποσού των € 100,00 μηνιαίως για κάθε τέκνο σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης, ή του  ποσού των  € 200,00 μηνιαίως σε περιπτώσεις ενοικίου, αντιστοίχως.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεως χορήγησης μονογονεϊκού επιδόματος είναι τα ακόλουθα:

Έντυπο αιτήσεως

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Αντίγραφο  της κατάστασης, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά μετά την αίτηση χορήγησης επιδόματος παιδιού προς τον ΟΠΕΚΑ, με τα δικαιούμενα ποσά που καταβάλλονται στους ασφαλισμένους από τον ανωτέρω φορέα, μετά την καταβολή του 2ου διμήνου κάθε έτους, όπου διαμορφώνονται τα τελικά ποσά πληρωμής, σύμφωνα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για περιπτώσεις θανόντος γονέα μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Αντίγραφο υποβληθείσης δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από την ΑΑΔΕ (για περιπτώσεις ενοικίου)
 • Αποδείξεις εξόφλησης των ενοικίων

Οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού που ελάμβαναν το μονογονεϊκό επίδομα κατά το έτος 2018 και συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής του κατόπιν του τακτικού ετήσιου ελέγχου, θα πρέπει να προσκομίσουν μόνον αντίγραφο της ηλεκτρονικής λίστας των πληρωμών τους από τον ΟΠΕΚΑ, όπως αυτές έχουν οριστικοποιηθεί για την πληρωμή επιδόματος παιδιού 2ου διμήνου 2019, μετά την υποβολή του εντύπου Ε1 του φορολογικού έτους 2018, προκειμένου να συνεχισθεί η καταβολή του επιδόματος σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στον Τομέα Υγείας Περίθαλψης ( ΤΥΠ ) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

 

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ