ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ – TONER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΦΑΞ

Αθήνα, 12 Απριλίου   2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ –  TONER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  & ΦΑΞ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια & toner), για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα & φαξ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
 2. Τόποι παράδοσης:  Η παράδοση θα γίνεται στα ακόλουθα κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ:

Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα

Ορμινίου 38 – Ιλίσια – Αθήνα

Τσιμισκή 43 – Θεσσαλονίκη

 1. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των                            € 14.000,00, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 2. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τα υπό προμήθεια είδη αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ (μελάνια –  toner) θα πρέπει ισχύουν τα εξής:

 1. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι γνήσια (original) αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων ή ισοδύναμα αυτών (συμβατά) εφόσον είναι σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα ή με τις προδιαγραφές DIN 33870 για Toner και DIN 33871 για Μελάνια. Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη στην συσκευασία τους.
 2. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα μελάνια ή toner (συμβατά) τότε απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι έχει πιστοποίηση κατά ISO: 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και ISO: 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω πιστοποιητικά απαιτούνται για την απόδειξη της ποιότητας και καταλληλόλητας του προϊόντος.
 3. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα μελάνια ή toner (συμβατά) τότε απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθμό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο, σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC 19752/2017 και ISO/IEC 19798/2017 για μονόχρωμο και έγχρωμο toner αντίστοιχα και σύμφωνα με τη μέθοδο ISO/IEC 24711/2017 για μελάνι (inkjet). Τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν των αριθμό των σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο. Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδυνάμου (συμβατού) πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου υλικού (original) του κατασκευαστή.
 4. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα μελάνια ή toner (συμβατά) και διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος από τον αριθμό που προβλέπεται από το αντίστοιχο ISO (αριθμού σελίδων εκτύπωσης) θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας.
 5. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή, φαξ ή φωτοαντιγραφικό μηχάνημα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμου αναλώσιμου υλικού (συμβατού), γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, είτε εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των ανωτέρω μηχανημάτων, ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και αν αυτή δεν καταστεί δυνατή, την αντικατάσταση του μηχανήματος με νέο, ιδίων προδιαγραφών χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΕΔΟΕΑΠ.
 6. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή που θα πιστοποιεί ότι τα συμβατά θα αποδίδουν το ίδιο καλά με τα αυθεντικά προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.
 7. Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών ότι παρέχει φύλλα δεδομένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) , όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  τις επικίνδυνες ουσίες .
 8. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται και β) η ημερομηνία λήξης εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης και σε εργοστασιακές συσκευασίες.
 9. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά) θα πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής το οποίο να αφαιρείται πριν τη χρήση.
 10. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος, λόγω χρήσης συμβατού, τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Επισημαίνεται ότι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (τύπος TONER/ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1 HP CLJ CP3505   ΤΕΜ    
2 HP Color LaserJet 2600n   ΤΕΜ    
3 HP Color LaserJet CP3525   ΤΕΜ    
4 HP Color LaserJet Pro M252   ΤΕΜ    
5 HP Color LaserJet Pro M252n   ΤΕΜ    
6 HP Color LaserJet Pro M452   ΤΕΜ    
7 HP ColorLaserJet M253-M254   ΤΕΜ    
8 HP Deskjet 9800 Series   ΤΕΜ    
9 HP LaserJet 1300   ΤΕΜ    
10 HP LaserJet 1320 series   ΤΕΜ    
11 HP LaserJet 400 color M451nw   ΤΕΜ    
12 HP LaserJet 400 M401   ΤΕΜ    
13 HP LaserJet 400 M401a   ΤΕΜ    
14 HP LaserJet 400 M401dn   ΤΕΜ    
15 HP LaserJet M14-M17   ΤΕΜ    
16 HP LaserJet M203-M206   ΤΕΜ    
17 HP LaserJet M402dn   ΤΕΜ    
18 HP LaserJet P1006   ΤΕΜ    
19 HP LaserJet P1505   ΤΕΜ    
20 HP LaserJet P2015 Series   ΤΕΜ    
21 HP LaserJet P2035   ΤΕΜ    
22 HP LaserJet P2050 Series   ΤΕΜ    
23 HP LaserJet P2055d   ΤΕΜ    
24 HP LaserJet P2055dn   ΤΕΜ    
25 HP LaserJet Pro M201dw   ΤΕΜ    
26 HP LaserJet Pro M201-M202   ΤΕΜ    
27 HP LaserJet Pro M402-M403 n-dne   ΤΕΜ    
28 HP LaserJet Professional CP1020 Series   ΤΕΜ    
29 HP LaserJet Professional P1102w   ΤΕΜ    
30 HP LaserJet Professional P1606dn   ΤΕΜ    
31 HP LJ300-400 color M351-M451   ΤΕΜ    
32 HP Officejet 6500 E709a Series   ΤΕΜ    
33 HP Officejet Pro 6830   ΤΕΜ    
34 HP Officejet Pro 8500   ΤΕΜ    
35 HP Officejet Pro 8600   ΤΕΜ    
36 HP Officejet Pro L7500 Series   ΤΕΜ    
37 HP LaserJet 400 M401dw   ΤΕΜ    
38 HP LaserJet 400 color M451dn   ΤΕΜ    
39 HP Color LaserJet M452nw)   ΤΕΜ    
40 RICOH MP 2501   ΤΕΜ    
41 XEROX Phaser 3250   ΤΕΜ    
42 XEROX WorkCentre 3220   ΤΕΜ    
43 XEROX WorkCentre 3225   ΤΕΜ    
44 HP M227   ΤΕΜ    
45 HP MFP M130FN   ΤΕΜ    
46 CANON FX-10   ΤΕΜ    

* Σημείωση: Να γίνεται αναφορά του ποσοστού ΦΠΑ.

 Δ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτός από το έντυπο της παρούσας προκήρυξης και ηλεκτρονικό αρχείο xls σε cd ή USB.

Οι  Τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

Στ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Β. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Μ. Πέμπτη 25  Απριλίου  2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  & ΦΑΞ .

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).