ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα  15 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967,  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Απασχολεί περίπου 170 εργαζόμενους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (διοικητικό προσωπικό, ιατροί, νοσηλευτές, κ.λπ.). Οι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ ξεπερνούν τις 19.000 ενώ ασφαλίζονται περισσότερα από 10.000 έμμεσα μέλη, ως προστατευόμενα των άμεσων μελών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναζήτησης και επιλογής του ανώτατου υπηρεσιακού στελέχους του ΕΔΟΕΑΠ (Γενικό Διευθυντή).

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και επιλογής στελεχών του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Γ1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε μεγάλους Οργανισμούς ή Ανώνυμες Εταιρείες. Θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη στοιχεία της εταιρείας ή του τμήματος αυτής που εξειδικεύεται στις ζητούμενες υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία με επιτυχείς επιλογές ανωτάτων στελεχών από την εταιρεία τους.

Γ2. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή στελέχωση για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και να προτείνουν τον  Υπεύθυνο ‘Έργου, με πλήρη βιογραφικά στοιχεία.

Γ3. Θα πρέπει να προτείνουν τη μεθοδολογία για την επιτυχή υλοποίηση του ζητούμενου έργου

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής των υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ. Δεν θα γίνουν δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρονται οι όροι πληρωμής που προτείνονται από την συμμετέχουσα εταιρεία. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν δεσμεύεται για την αποδοχή τους και μπορεί να αντιπροτείνει διαφορετικό τρόπο πληρωμής. Η πλήρης αποπληρωμή δεν μπορεί να γίνει από τον ΕΔΟΕΑΠ πριν την παρέλευση 10 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

Ε1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης (τεχνική προσφορά). Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο (Γ1, Γ2, Γ3) αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε μια συμμετέχουσα εταιρεία.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία
Γ1 Αξιολόγηση της εταιρείας και της εμπειρίας της στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την αναζήτηση ( executive search) και επιλογή στελεχών μεγάλων εταιρειών. Αξιολόγηση στοιχείων ανάλογων έργων που έχει πραγματοποιήσει. 50
Γ2 Αξιολόγηση στελέχωσης της εταιρείας, της Ομάδας Έργου και του Υπεύθυνου Έργου. 30
Γ3 Αξιολόγηση προτεινόμενης μεθοδολογίας για την επιτυχία του έργου. 20
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, της οποίας η προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους τριών βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100.

Ε2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Για την ανάδειξη του αναδόχου ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς είναι 60% και της οικονομικής 40%.

Ανάδοχος θα είναι η εταιρεία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερο «συνολικό βαθμό πρότασης» (ΣΒΠ).

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: ΣΒΠi = [ΤΒi / TBmax]*0,60 + [ΟΠmin /

ΟΠi]*0,40

Όπου:

TΒi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),

TΒmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία,

ΟΠi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),

ΟΠmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

ΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στην επέκταση της σύμβασης για αναζήτηση και επιλογή και άλλων στελεχών του από την ανάδοχο εταιρεία, με τους ίδιους όρους με ανάθεση που μπορεί να γίνει εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την 3 Μαΐου  2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (Κεφ. Γ.) των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ