ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

Αθήνα, 18 Ιουνίου  2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια – εγκατάσταση μιας (1) διαγνωστικής μονάδας οστικής πυκνότητας, για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος.

  1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι ενός  (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
  2. Τόποι παράδοσης:  Η παράδοση θα γίνει στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ:

Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα.

  1. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης προμήθειας – εγκατάστασης, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
  2. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός  δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Παρακαλούμε όπως αναγράψετε ή επισυνάψετε με παραπομπές τα ζητούμενα στον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον στοιχεία που κατά την εκτίμηση σας είναι χρήσιμα και δεν ζητούνται στον πίνακα, παρακαλούμε όπως τα αναφέρετε στην προσφορά σας.

Αν υπάρχουν περισσότερα μοντέλα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας, παρακαλούμε όπως τα αναφέρετε προσθέτοντας παρακάτω και τις ανάλογες στήλες.

Διαστάσεις του χώρου που πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα: (ΜxΠxΥ) 4.05μ x 2.75μ x 2.40μ.

Α/Α Χαρακτηριστικά Μοντέλο 1
1 Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέθοδο διπλής ενεργειακής στάθμης (DEXA).
2 Αναφέρετε εν συντομία τις εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
3 Αναφέρετε αν υπάρχει δυνατότητα επίδειξης του μοντέλου.
4 Χώρα κατασκευής
5 Να δοθούν οι διαστάσεις της εξεταστικής τράπεζας.
6 Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης 220V / 50Hz
7 Να υπάρχει service και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.
8 Να αναγραφεί η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας.
9 Να αναφερθεί ο χρόνος άφιξης του τεχνικού, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης.
10 Τα προσφερόμενα μηχανήματα να πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας και να φέρουν τη σήμανση CE.
11 Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. Τα έξοδα εγκατάστασης και συνδέσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
12 Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού, λειτουργίας κατά το δυνατόν και στα Ελληνικά. Να αναφερθεί αν συνοδεύεται και από τα service manuals.
13 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει χωρίς επιπλέον κόστος το προσωπικό στις δυνατότητες του μηχανήματος.
14 Να δοθεί λίστα πελατών-εργαστηρίων που έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα προσφερόμενα μηχανήματα.
15 Να δοθούν Prospectus των προσφερόμενων μοντέλων.
16 Να αναφερθεί η δυνατότητα εγγραφής των εικόνων σε CD, DVD, USB.
17 Να αναφερθούν οι δυνατότητες DICOM και αρχειοθέτησης με σύστημα PACS.
18 Αναφέρετε αν διατίθεται εκθεσιακό μοντέλο και το κόστος αυτού.
19 Αναφέρετε το κόστος του καινούργιου μοντέλου.
20 Αναφέρετε το ετήσιο κόστος συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης.
21 Να αναφερθεί αν υπάρχει ετοιμοπαράδοτο μοντέλο.
22 Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος από την ημερομηνία παραγγελίας.

 

 

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ %  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ %  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1Ο
2Ο
3Ο
4Ο
5Ο
6Ο
7Ο
8Ο
9Ο
10Ο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο πίνακας 2  αφορά τη συντήρηση του μηχανήματος μαζί με ανταλλακτικά. Ο πίνακας της συντήρησης θα δεσμεύει τον ανάδοχο για δέκα (10) έτη.

 

Δ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  Τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

 

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης του προσφερόμενου μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας.

Β. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Διαγνωστική Μονάδα Οστικής Πυκνότητας θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο προμηθευτής θα αναλάβει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού του ακτινολογικού εργαστηρίου στο χειρισμό του μηχανήματος. Θα παραδοθούν εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την   Παρασκευή  28  Ιουνίου  2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).