ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέσεις  υπαλλήλων για το Τμήμα Ανάπτυξης του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

 1. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον Τομέα της Πληροφορικής  ή άλλου σχετικού  αντικειμένου, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία ως προγραμματιστές Η/Υ, τουλάχιστον τριών  ετών (ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε καθήκοντα  ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται).
 3. Καλή γνώση προγραμματισμού (T-SQL, ASP.NET, C# και VB.NET, VB Classic, HTML, Javascript), λειτουργικών συστημάτων και hardware.
 4. Εμπειρία στη χρήση web services (REST, SOAP, XML) και APIs.
 5. Εμπειρία σε εργαλεία και διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο βάσεων καθώς και εμπειρία σε βασικά θέματα τεχνικής υποστήριξης χρηστών.
 6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 8. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.
 9. Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν: α) μεταπτυχιακές σπουδές ή τυχόν μετεκπαιδεύσεις ή εξειδικεύσεις ως και γνώση πρακτικών και εφαρμογών σε θέματα πληροφορικής, β) η γνώση στις γλώσσες προγραμματισμού .net (DOT.net) και Python.
 10. Επιθυμητή η εμπειρία σε ρυθμίσεις και επισκευές υπολογιστών, επανεγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων και εγκαταστάσεις προγραμμάτων, εκτυπωτών και ρυθμίσεις IP δικτύων.
 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών και η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.
  ΑΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 2. Αντίγραφα Πτυχίων των απαιτούμενων σπουδών και της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού) για τους άνδρες.
 4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα, ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις.
 7. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

 ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι, σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά όσοι εξ αυτών καλύπτουν βάσει του βιογραφικού τους τις απαιτήσεις της θέσης, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία  έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30/8/2019  στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, στο ισόγειο στην οδό Σισίνη 18 & Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2107264396 κυρία Αντύπα, 2107264368 κυρία Μπαμπαλιούτα.

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ