ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέσεις υπαλλήλων ως εξής:

Α.Τομέας Υγείας και Περίθαλψης

Μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβεβλημένων Φορέων

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την υγεία

3.- Τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικές με την υγεία (διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου υγείας)

4.- Άσκηση καθηκόντων σε θέση διοικητικής ευθύνης σε αντικείμενο σχετικό με την υγεία

5.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

6.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

7.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

8.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Β. Τομέας Ασφάλισης και Επικοινωνίας

Δύο θέσεις (μία για το Τμήμα Μητρώου και Ασφάλισης και μία το Τμήμα Επικούρησης και Πρόνοιας)

 Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο, ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα  με αντικείμενα ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά.

3.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

4.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

5.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

6.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Γ. Διεύθυνση

Μία θέση Γραμματέως

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντίστοιχη εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης

3.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

4.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

5.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

6.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1.            Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.

2.            Αντίγραφα Πτυχίων 

3.            Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού.  Όπου στο τύπου Α΄ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων).

4.            Πιστοποιητικό ελληνομάθειας οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5.            Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.

6.            Βιογραφικό σημείωμα

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

7.            Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα, ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις

8.       Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

9.    Άλλοι τίτλοι σπουδών και η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

– ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία  θα συγκροτηθεί με απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία διενέργειας των συνεντεύξεων αναλόγως της θέσης, ενώ η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε προσωπική επικοινωνία με έκαστο εκ των υποψηφίων.

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και  26  Αυγούστου  2019  στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, στο ισόγειο στην οδό Σισίνη 18 & Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2107264396 κυρία Αντύπα, 2107264368 κυρία Μπαμπαλιούτα.

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ