ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, \ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την εκμίσθωση – εκμετάλλευση του χώρου του κυλικείου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Οργανισμού, επί των οδών Ορμηνίου 38 και Ηριδανού. επιφανείας 36,13 τ.μ., για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών του απασχολουμένου στον Οργανισμό προσωπικού (διοικητικού, ιατρικού και λοιπού υπαλληλικού) και των επισκεπτών ασφαλισμένων του.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Περιγραφή του προς εκμίσθωση ακινήτου: Πρόκειται για χώρο επιφανείας 36,13 τ.μ., για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών του απασχολουμένου στον Οργανισμό προσωπικού (διοικητικού, ιατρικού και λοιπού υπαλληλικού) και των επισκεπτών ασφαλισμένων του.
 2. Διάρκεια εκμίσθωσης: Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστημα τριών (3) ετών που θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.
 3. Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για το ως άνω ακίνητο ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100,00).
 4. Χρόνος και τρόπος καταβολής μισθώματος: Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε μισθωτικού μήνα (έως και την 10η ημέρα), στο Λογιστήριο του Οργανισμού.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το κυλικείο παραχωρείται στο μισθωτή με σκεύη κα σχετικό εξοπλισμό.
 2. Οι δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος βαρύνουν τον Οργανισμό.
 3. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εγκαταστάσεως του κυλικείου το οποίο δεν θα λειτουργήσει πριν την έκδοσή της.
 4. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου για όλο το έτος θα είναι από 8 π.μ. μέχρι 5 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των αργιών.
 5. Στο κυλικείο του Οργανισμού θα προσφέρονται καφές, τσάι και λοιπά ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα, παγωτά τυποποιημένα, αναψυκτικά, προϊόντα γάλακτος, σάντουιτς, τοστ, σοκολατοειδή κ.λπ.. Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικώς σε πίνακα κρεμασμένο σε εμφανές μέρος του κυλικείου.
 6. Οι τιμές θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Οργανισμού. (Επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, ενδεικτικός τιμοκατάλογος)
 7. Η καθαριότητα και συντήρηση του χώρου του κυλικείου βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις αιτήσεις ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 • Οι τιμές των προϊόντων που θα προταθούν από τον ενδιαφερόμενοι.
 • Η ποιότητα των προϊόντων που θα διατίθενται στο κυλικείο.
 • Η προϋπηρεσία σε παρόμοιο χώρο εστίασης.

Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

-Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκμετάλλευσης κυλικείων ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.

-Λίστα των προτεινόμενων προϊόντων καθώς και προτεινόμενες τιμές.

-Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να αποσταλεί με την προσφορά.

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή Αίτηση Ενδιαφερόντος στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής Αιτήσεων Ενδιαφέροντος

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ € ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΙΜΗ € ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Φραπέ Νες 1,30 1,00
Ελληνικός 1,00 0,70
Ελληνικός διπλός 1,50 1,20
Espresso 1,30 1,20
Espresso διπλός 1,60 1,50
Freddo Cappuccino 1,70 1,50
Freddo Espresso 1,60 1,50
Καφές φίλτρου 1,00 0,70
Σοκολάτα ζεστή 2,00 2.00
Σοκολάτα κρύα 1,50 1,50
Cappuccino 1,40 1,20
Τσάι – χαμομήλι 1,00 1,00
Ice tea  1,70 1,00
ΑΜΙΤΑ πορτοκάλι 1,00 0,80
ΑΜΙΤΑ motion 1,30 1,00
Nερό 0,5lt 0,50 0,30
Αναψυκτικά 1,00 0,70
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 2,00 1,50
Τοστ (ζαμπόν – τυρί) 1,50 1,00
Σαλάτα πράσινη 3,50 3,50
Σαλάτα τόνου 3,50 3,50
Σαλάτα του Καίσαρα 3,50 3,50
Μπαγκέτα κλασική 1,80 1,80
Μπαγκέτα παραδοσιακή 2,00 2,00
Μπαγκέτα κοτόπουλο 2,50 2,50