ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/27-2-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών  για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν. 4498/2017  & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) (συν.1  αριθ. πρωτ. 359/26-2-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 360/26-2-2019)

3.2 Επανεξέταση αιτήματος ασφαλισμένης για χορήγηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (συν.3 αριθ. πρωτ. 385/26-2-2019)

3.3 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου (συν.4 αριθ. πρωτ.362/26-2-2019)

3.4 Ενημέρωση για την κάλυψη νοσηλείας ασφαλισμένου (συν.5  αριθ. πρωτ.363/26-2-2019)

3.5 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκου υψηλού κόστους ασφαλισμένου Θεσσαλονίκης (συν.6  αριθ. πρωτ.364/26-2-2019)

3.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.7 αριθ. πρωτ.365/26-2-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.8  αριθ. πρωτ.366/26-2-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9  αριθ. πρωτ.367/26-2-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικούρησης (συν.10  αριθ. πρωτ.368/26-2-2019)

4.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ εργαζομένων σε ραδιοφωνικό σταθμό (συν.11  αριθ. πρωτ.381/26-2-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-2-2019 έως και 24-2-2019 (συν.12 αριθ. πρωτ. 371/26-2-2019)

5.2 Σχετικά με την αλλαγή της σχέσης απασχόλησης Ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ. 369/26-2-2019)

5.3 Σχετικά με την επέκταση ωραρίου εργασίας Ελεγκτριών ιατρών (συν.14  αριθ. πρωτ. 370/26-2-2019)

5.4 Σχετικά με τη λήξη της σύμβασης και το υπόμνημα ελεγκτή ιατρού (συν.15 αριθ. πρωτ. 373/26-2-2019)

5.5 Εισήγηση για διενέργεια διαγωνισμού για γραφική ύλη (συν.16 αριθ. πρωτ.213 /12-2-2019) 

5.6 Προαγωγή υπαλλήλων (συν.17 αριθ. πρωτ. 229/12-2-2019)

5.7 Υπολογισμός σύνταξης για χρόνο από 01-07-2018 και μετά (συν.18 αριθ. πρωτ. 230/12-2-2019)

5.8 Εισηγητικό σημείωμα για τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το κλείσιμο οικονομικού έτους 2018 και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας και του Λογιστηρίου (συν.19 αριθ. πρωτ. 342/19-2-2019)

5.9 Εισηγητικό σημείωμα με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.20 αριθ. πρωτ. 225/19-2-2019)

5.10 Σχετικά με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλου (συν.21 αριθ. πρωτ. 228/12-2-2019)

5.11 Ρύθμιση οφειλής συνταξιούχου(συν.22 αριθ. πρωτ. 343/19-2-2019)

5.12 Πρακτικό επιτροπής αξιόλογης για πρόσληψη στην υπηρεσία καθαριότητας  (συν.23  αριθ. πρωτ. 226/12-2-2019)

5.13 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης για συνεργασία με συνεργασία με Περιοδοντολόγο (συν.24  αριθ. πρωτ. 380/26-2-2019)

5.14 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης για Πρόσληψη Επιθεωρητών -Ελεγκτών (συν.25  αριθ. πρωτ. 375/26-2-2019)

5.15 Εισήγηση για τη λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς κλινική (συν.26  αριθ. πρωτ. 346/19-2-2019)

5.16 Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή αρχείου του ΤΥΠ (συν.27 αριθ. πρωτ. 382/26-2-2019)

5.17 Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου της αναλογιστικής μελέτης (συν.28  αριθ. πρωτ. 377/26-2-2019)

5.18 Εισήγηση Επιτροπής ΤΥΠ για διαγραφή χρέους (συν.29 αριθ. πρωτ.384 /26-2-2019)

5.19 Εισήγηση για προμήθεια αναλωσίμων & έγκριση δαπανών γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.30 αριθ. πρωτ. 376/26-2-2019)

5.20 Ένταξη στο ΣΗΣ ακοστολόγητων εξετάσεων- πράξεων (συν.31 αριθ. πρωτ. 374/26-2-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Μαρτίου 2019 (συν.32 αριθ. πρωτ.386/26 -2-2019)

6.2 Σχετικά με την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της αγωγής κατά του Οργανισμού οδοντιάτρου  (συν.33  αριθ. πρωτ.38/14 -1-2019)

6.3 Σχετικά με απόπειρα εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με οδοντίατρο (συν.34  αρ. πρωτ   222/12-2-2019

6.4 Επιστολή ΕΣΠΗΤ (συν.35 αρ. πρωτ 383/26-2-2019 )

6.5 Επιτολή ΟΑΤΥΕ σχετικά με την εκλογή του νέου Δ.Σ. (συν.36 αρ.πρωτ 2116/12-2-2019)

6.6 Ενημέρωση για ΕΛ.ΣΤΑΤ (Δ/Υ)

6.7 Ενημέρωση για συνάντηση με τον ΕΦΚΑ(Δ/Υ)

6.8 Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ(google drive)

 Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.37 αριθ. πρωτ.378/26 -2-2019)