ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/16-1-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους ποσοστό 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών & ποσοστό 2% επι της ειδικής εισφοράς διαδικτύου του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

2.2 Παράταση Υποβολής ΑΚΕΕΔ(συν.5  αριθ. πρωτ. 47/15-1-2019)

2.3 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν αγγελιόσημο(συν.6  αριθ. πρωτ. 48/15-1-2019)

2.4 Περίοδοι υποβολής αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (Α.Κ.Α) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, ΔΠ 2019 & ΔΧ 2019  (συν.7 αριθ. πρωτ. 49/15-1-2019)

2.5 Εισήγηση για ακύρωση υποβληθείσας ΑΚΑ –ΑΚΕ για επανυποβολή της (συν.8 αριθ. πρωτ. 75/15-1-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ. 60/15-1-2019)

3.2 Έγκριση ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.10 αριθ. πρωτ. 51/15-1-2019)

3.3 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων (συν.11 αριθ. πρωτ. 52/15-1-2019)

3.4 Εξορθολογισμός συμμέτοχης ασφαλισμένων σε παροχές υγείας (συν.12  αριθ. πρωτ. 53/15-1-2019)

3.5 Διευκρίνηση απόφασης 56/19-12-2018 σχετικά με τη χορήγηση μονογονεϊκού πολυτεχνικού επιδόματος (συν.13 αριθ. πρωτ. 54/15-1-2019)

3.6 Ανανέωση συμβάσεων φυσικοθεραπευτών για διενέργεια φυσικοθεραπειών κατ οικον (συν.14  αριθ. πρωτ. 55/15-1-2019)

3.7 Ενημέρωση για συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος βηματοδότη (συν.15 αριθ. πρωτ. 56/15-1-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.16 αριθ. πρωτ. 66/15-1-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.17 αριθ. πρωτ. 67/15-1-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.18 αριθ. πρωτ. 68/15-1-2019)

4.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.19 αριθ. πρωτ. 69/15-1-2019)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.20 αριθ. πρωτ. 70/15-1-2019)

4.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.21 αριθ. πρωτ. 71/15-1-2019)

4.7 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την ασφάλιση των μελών των τεσσάρων ιδρυτικών Ενώσεων (συν.22 αριθ. πρωτ. 72/15-1-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 7-1-2019 έως και 13-1-2019 (συν.23 αρ. πρωτ 39/15-1-2019)

5.2 Σχετικά με την κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ περιόδου 1/12/2017 έως 31/10/2018 (συν.24  αρ. πρωτ 61/15-1-2018)

5.3 Προμήθεια αναλωσίμων για το Ακτινολογικό και το Οδοντιατρικό Τμήμα (συν.25 αρ. πρωτ 59/15-1-2018)

5.4 Προμήθεια φαρμάκου ENBREL για τα ιατρεία (συν.26 αρ. πρωτ 58/15-1-2018)

5.5 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού (συν.27 αρ. πρωτ 42/15-1-2018)

5.6 Σχετικά με λήξη σύμβασης υπαλλήλου (συν.28 αρ. πρωτ 41/15-1-2018)

5.7 Πρακτικό Επιτροπής για τη συγκρότηση και οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου και τη συγκρότηση σώματος ελεγκτών- επιθεωρητών εσόδων του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ. 74/15-1-2019)

5.8 Επιλογή Γραμματέως Δ/νσης (συν.30 αριθ. πρωτ. 65/15-1-2019)

5.9 Εισήγηση για ανάθεση υποθέσεων του Οργανισμού σε δικηγόρους (καθ΄υπόθεση ) (συν.31 αριθ. πρωτ. 76/15-1-2019)

5.10 Έγκριση δαπάνης επιπλέον χρόνου εργασίας (συν.32 αριθ. πρωτ. 50/15-1-2019)

5.11 Σχετικά με έκδοση παραπεμπτικών για ιστολογική εξέταση μέσω του ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ (συν.33 αριθ. πρωτ. 62/15-1-2019)

5.12 Πόρισμα Επιτροπής για πρόσληψη ιατρών (συν.34 αριθ. πρωτ. 63/15-1-2019)

5.13 Ανάθεση υποθέσεως σε δικηγορικό γραφείο (συν.35 αριθ. πρωτ. 64/15-1-2019)

5.14 Σχετικά με αίτημα για χορήγηση πρακτικού (συν.36 αριθ. πρωτ. 77/15-1-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για την κάλυψη νοσηλείας σε γιο ασφαλισμένου στις Ηνωμένες πολιτείες  (συν.37 αρ. πρωτ 40/15-1-2019

6.2 Ενημέρωση ΔΣ για Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση (συν.38 αρ. πρωτ 38/14-1-2019)

6.3 Σύσταση  επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σε ελεγκτική εταιρεία του έργου προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 11 παραγ.2 περγ 12 παραγ 5 και 14 παραγ 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παραγ.8 του Καταστατικού του Οργανισμού (συν.39 αρ. πρωτ 73/15-1-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου (συν.40 αριθ. πρωτ.57/15-1-2019)