Συνεδριάσεις έτους 2019

ΗΜΗΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/29-1-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1  Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ (συν.1 αρ. πρωτ 336/22-5-2018) & (συν.2 αρ. πρωτ 1224/7-12-2018) & (συν.3 αρ. πρωτ 125/28-1-2019) & (συν.4 αρ. πρωτ 126/28-1-2019) & (συν.5  αρ. πρωτ 127/28-1-2019) & (συν.6  αρ. πρωτ 128/28-1-2019) & (συν.7  αρ. πρωτ 129/28-1-2019) & (συν.8  αρ. πρωτ 130/28-1-2019)