ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/6-2-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με τις αναδρομικές εργατικές εισφορές περιόδου 1/1/2017-30/11/2017 ν. 4498/2017 αποχωρησάντων εργαζομένων από την εταιρεία (συν. 1 αριθ. πρωτ. 168/5-2-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν. 2  αριθ. πρωτ. 169/5-2-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ. 180/5-2-2019)

3.2 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων (συν.4 αριθ. πρωτ. 176/5-2-2019)

3.3 Έγκριση συνταγών Φ.Υ.Κ. χωρίς υπογραφή ασφαλισμένου (συν.5 αριθ. πρωτ. 177/5-2-2019)

3.4 Έγκριση αναλωσίμων διαβήτη (συν.6 αριθ. πρωτ. 178/5-2-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7  αριθ. πρωτ. 182/5-2-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8  αριθ. πρωτ. 183/5-2-2019)

4.3  Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με συνυπολογισμό χρόνου από αναγνώριση σύμφωνα με τo Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας  (συν.9  αριθ. πρωτ. 184/5-2-2019)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.10  αριθ. πρωτ. 185/5-2-2019)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.11  αριθ. πρωτ. 186/5-2-2019)

4.6 Εφαρμογή των αρχών της τυπικής ασφάλισης σε εκκρεμή αίτηση συνταξιοδότησης (συν.12  αριθ. πρωτ. 187/5-2-2019)

4.7 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό των εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό (Υ.Α. αριθμ. 4241/127/30-1-2019) (συν.13  αριθ. πρωτ. 188/5-2-2019)

4.8 Διατήρηση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΔΕΟΑΠ διαζευγμένης συζύγου (συν.14   αριθ. πρωτ. 189/5-2-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 28-1-2019 έως και 3-2-2019 (συν.15 αρ. πρωτ  170/5-2-2019)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31-1-2019(συν.16 αρ. πρωτ 171 /5-2-2019)

5.3 Ενημέρωση είσπραξης τοκομερίδιων ομολόγων ελληνικού δημοσίου (συν.17 αρ. πρωτ  172/5-2-2019)

5.4 Σχετικά με παράταση σύμβασης με εταιρεία καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων (συν.18   αρ. πρωτ  173/5-2-2019)

5.5 Προμήθεια Εμβολίων για τις ανάγκες των ιατρείων (συν.19   αρ. πρωτ  174/5-2-2019)

5.6 Προμήθεια αναλωσίμων για κάλυψη υπηρεσιών του Οργανισμού & έγκριση δαπανών Γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.20 αρ. πρωτ 179/5-2-2019)

5.7 Πόρισμα επιτροπής για παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν.21 αρ. πρωτ  190/5-2-2019)

5.8 Ενημέρωση για παραίτηση οδοντιάτρου (συν.22 αρ. πρωτ 87/21-1-2019)

5.9 Επέκταση της συμφωνίας με εταιρεία για τον Έλεγχο Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ) (συν.23 αρ. πρωτ  191/5-2-2019)

5.10 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη ορθοπεδικού (συν.24 αρ. πρωτ  181/5-2-2019)

5.11 Σχετικά με την αλλαγή της σχέσης απασχόλησης Ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού (συν.25 αρ. πρωτ  192/5-2-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1     Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με την εκπόνηση  μελέτης αναλογιστικού έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.26 αρ. πρωτ  123/25-1-2019)

6.2     Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για επιλογή οδοντιάτρου (συν.27 αρ. πρωτ 166/5-2-2019)

6.3     Επιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με πρόβλημα εκτέλεσης παραπεμπτικών νέων ασφαλισμένων (συν.28  αρ. πρωτ 131 /28-1-2019)

6.4     Επιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με απογραφή και κωδικούς TAXISNET (συν.29 αρ. πρωτ 158 /1-2-2019)

6.5     Σχετικά με επιστολή ΕΣΠΗΤ (συν.30  αρ. πρωτ  1039/24-1-2019)

6.6     Aπολογισμός Δικασίμων Ιανουάριος 2019 (συν.31  αρ. πρωτ  175/5-2-2019)

6.7 Ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με ιατρικό όμιλο (συν.32  αρ. πρωτ  193/6-2-2019)

 Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.33 αριθ. πρωτ.167/5 -2-2019)