ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/20-2-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών  για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) (συν.1  αριθ. πρωτ. 325/19-2-2019) & (συν.2  αριθ. πρωτ. 326/19-22019)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3  αριθ. πρωτ. 327/19-2-2019)

3.2 Αίτημα ασφαλισμένου για διαγραφή οφειλής  από χορήγηση ΕΒΚΑ (συν.4  αριθ. πρωτ. 328/19-2-2019)

3.3 Αίτημα ασφαλισμένου για διαγραφή οφειλής  λόγω μη τοποθέτησης εμφυτευμάτων (συν.5  αριθ. πρωτ. 329/19-2-2019)

3.4 Συνεργασία πολυιατρείου ΟΑΤΥΕ  Πάτρας με ΕΔΟΕΑΠ (συν.6  αριθ. πρωτ. 330/19-2-2019)

3.5     Πορίσματα επιτροπής έγκρισης  φαρμάκων/ ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.7  αριθ. πρωτ. 331/19-2-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητή0ς : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8  αριθ. πρωτ. 332/19-22019)

4.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.9  αριθ. πρωτ. 333/19-2-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  (συν.10  αριθ. πρωτ. 334/19-2-2019)

4.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων  (συν.11  αριθ. πρωτ. 335/19-2-2019)

4.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.12  αριθ. πρωτ. 336/19-2-2019)

4.6 Αναστολή επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου-διαζευγμένης θυγατέρας (συν.13  αριθ. πρωτ.337 /19-2-2019)

4.7 Έγκριση ποσού μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου (συν.14  αριθ. πρωτ. 338/19-2-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1     Ορισμός Επιθεωρητών -Ελεγκτών από το Τμήμα Εσόδων του Τομέα Διοικητικού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Οικονομικού (Δ/Υ)

5.2     Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-2-2019 έως και 172-2019 (συν.15  αριθ. πρωτ. 339/19-2-2019)

5.3     Ετήσιος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (συν.16  αριθ. πρωτ. 1893/8-2-2019)

5.4     Έγκριση δαπάνης υπερωριών (συν.17  αριθ. πρωτ. 340/19-22019)

5.5     Σχετικά με την ανανέωση ή μη  της σύμβασης με ελεγκτή ιατρό (συν.18  αριθ. πρωτ. 351/19-2-2019)

5.6     Εισήγηση για διενέργεια διαγωνισμού για γραφική ύλη (συν.19  αριθ. πρωτ.213 /12-2-2019)

5.7     Προμήθεια φαρμάκου ENBREL (συν.20  αριθ. πρωτ. 341/19-2-2019)

5.8     Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη πνευμονολόγου (συν.21  αριθ. πρωτ. 214/12-2-2019)

5.9     Προαγωγή υπαλλήλων (συν.22  αριθ. πρωτ. 229/12-2-2019)

5.10 Υπολογισμός σύνταξης για χρόνο από 01-07-2018 και μετά (συν.23  αριθ. πρωτ. 230/12-2-2019)

5.11 Εισηγητικό σημείωμα για τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το κλείσιμο οικονομικού έτους 2018 και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας και του Λογιστηρίου (συν.24  αριθ. πρωτ. 342/19-2-2019)

5.12 Εισηγητικό σημείωμα με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.25  αριθ. πρωτ. 225/19-2-2019)

5.13 Σχετικά με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλου (συν.26  αριθ. πρωτ. 228/12-2-2019)

5.14 Ρύθμιση οφειλής συνταξιούχου(συν.27  αριθ. πρωτ. 343/19-22019)

5.15 Πρακτικό επιτροπής  αξιόλογης για πρόσληψη στην υπηρεσία καθαριότητας  (συν.28  αριθ. πρωτ. 226/12-2-2019)

5.16 Πρακτικό επιτροπής  Αξιολόγησης για συνεργασία με Οδοντιάτρους (Ορθοδοντικό  και Περιοδοντολόγο)  (συν.29  αριθ. πρωτ. 348/19-2-2019)

5.17 Πρακτικό        επιτροπής               Αξιολόγησης          για     συνεργασία με Παθολόγο(συν.30  αριθ. πρωτ. 345/19-2-2019)

5.18 Εισήγηση για τη λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς κλινική (συν.31  αριθ. πρωτ. 346/19-2-2019)

5.19 Σχετικά με την επιλογή ιατρού ορθοπεδικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού (συν.32  αριθ. πρωτ. 347/19-22019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με απόπειρα εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με οδοντίατρο   (συν. 33 αρ. πρωτ   222/12-2-2019

6.2 Επιστολές ΕΙΤΗΣΕΕ (συν.34 αρ. πρωτ  123 /25-1-2019 ) & (συν.35 αρ. πρωτ  200 /8-2-2019 )

6.3 Σχέδιο απάντησης στις επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ (συν.36  αριθ. πρωτ. 353/19-2-2019)

6.4     Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.37 αρ. πρωτ 201 /11-2-2019 )

6.5     Επιστολή ΕΣΠΗΤ (συν.38 αρ. πρωτ 1039 /24-1-2019 )

6.6 Επιτολή ΟΑΤΥΕ σχετικά με την εκλογή του νέου Δ.Σ. (συν.39 αρ.πρωτ 2116/12-2-2019)

6.7 Ενημέρωση για την απάντηση κλινικής  σχετικά με το συμφωνητικό (συν.40 αρ.πρωτ  350/19-2-2019)

6.8 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία (συν.41 αρ.πρωτ  352/19-2-2019)