ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/24-3-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του Ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν. 4498/2017 βάσει του Ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα).

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 650/26-3-2019)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.5 αριθ. πρωτ. 651  /26-3-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1     Μεταβολές (συν.6  αριθ. πρωτ. 660/26-3-2019)

4.2     Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 Καταστατικού (συν.7  αριθ. πρωτ. 661/26-3-2019)

4.3 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.8  αριθ. πρωτ. 662/26-3-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-3-2019 έως και 24-3-2019 (συν.9 αρ. πρωτ 652/26-3-2019)

5.2 Προμήθεια αναλωσίμων για κάλυψη Υπηρεσιών του Οργανισμού & έγκριση δαπανών Γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.10 αρ. πρωτ 653/26-3-2019)

5.3 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων (συν.11 αρ. πρωτ  654/26-3-2019)

5.4 Διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών (συν.12 αρ. πρωτ 655/26-3-2019)

5.5 Επισκευή Εξοπλισμού για τη Λειτουργία του 2ου Οφθαλμολογικού Ιατρείου (συν.13 αρ. πρωτ 656/26-3-2019)

5.6 Περί σύστασης επιτροπής για την παραλαβή του έργου της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργανωτικού Σχεδιασμού από εταιρεία (συν.14 αρ. πρωτ 658/26-3-2019)

5.7 Σχετικά με την Καταβολή Ετήσιας Εισφοράς 2019 του ΕΔΟΕΑΠ προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε (συν.15 αρ. πρωτ 657/26-3-2019)

5.8 Σχετικά με τη σχέση εργασίας Ψυχολόγου  με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αρ. πρωτ  663/26-3-2019)

5.9 Πρόσληψη τελειόφοιτου ΙΕΚ στον τομέα Πληροφορικής ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αρ. πρωτ 664/26-3-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ (συν.18 αριθ. πρωτ. 642/22 -3-2019)

6.2 Παρουσίαση του έργου σχετικά με το GDPR (Δ/Υ)

6.3 Ημερολόγιο Δικασίμων Μηνός Απρίλιου 2019 (συν.19 αριθ. πρωτ. 659/26 -3-2019).