ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/17-4-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 : Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής Εταιρείας για την ένταξή της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.1  αριθ. πρωτ. 789/16-4-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 790/16-4-2019)

3.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων σύναψης συμβάσεων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 791/16-4-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Καταβολή δόσης από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.4 αριθ. πρωτ. 792/16-4-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-4-2019 έως και 14-4-2019 (συν.5 αρ. πρωτ. 793/16-4-2019)

5.2 Εισήγηση σχετικά με την έγκριση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (συν.6 αρ. πρωτ. 794/16-4-2019)

5.3 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την συγκρότηση Ιατρικών Επιτροπών (συν.7 αρ. πρωτ. 795/16-4-2019)

5.4 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 1/12/2017-31/12/2018 (συν.8 αρ. πρωτ. 796/16-4-2019)

5.5 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Μαρτίου 2019 (συν.9 αρ. πρωτ. 5.941/12-4-2019)

5.6 Ενημέρωση Εξελεγκτικής Επιτροπής για έναρξη ελέγχου των οικονομικών στοιχείων του Δ΄ Τριμήνου 2018 (συν.10 αρ. πρωτ. 797/16-4-2019)

5.7 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ. 798/16-4-2019)

5.8 Έγκριση υπερωριών (συν.12 αρ. πρωτ. 799/16-4-2019)

5.9 Έγκριση δαπανών γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.13 αρ. πρωτ. 800/16-4-2019)

5.10 Ενημερωτικό σημείωμα για καταστροφή αρχειακού υλικού ΤΥΠ (συν.14 αρ. πρωτ. 801/16-4-2019)

5.11 Τροποποίηση απόφασης για την κάλυψη νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.15 αρ. πρωτ. 802/16-4-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπανών δικαστικών επιμελητών (συν.16 αρ. πρωτ. 803/16-4-2019)